‘ศักดิ์สยาม’ สั่ง ‘กรมรางฯ’ บูรณาการรัฐ-เอกชน พัฒนาระบบรางไทย เตรียมแจ้งเกิด พ.ร.บ.รางฯ จ่อเข้าพิจารณาสภาฯ คาดภายในปี 65

ศักดิ์สยามสั่งกรมรางฯในโอกาสครบรอบ 3 ปี ร่วมบูรณาการรัฐเอกชน พัฒนาขนส่งทางรางไทย พร้อมอัปเดต...ขนส่างทางรางฯรอเข้าพิจารณาสภาฯ วาระ 1 คาดดำเนินการทันภายในปี 65

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางราง (ขร.) ครบรอบ 3 ปี วันนี้ (9 มิ.. 2565) ว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ขน. ได้ทำหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเสนอแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศที่ทำให้ระบบขนส่งทางรางของไทยก้าวหน้า การพัฒนาและกำกับดูแลให้ระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล รวมถึงดำเนินการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมระดับประเทศ และภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ขอให้ ขร.ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันบูรณาการการทำงานโดยประสานความร่วมมือในการพัฒนาการขนส่งทางรางตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางราง และทำให้ผู้คนเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมกันทุ่มเทแรงกาย แรงใจ อย่างเต็มกำลังความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนต่อไป

ด้านนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดี ขร. กล่าวว่า ขร. ได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางรางมาแล้วกว่า 3 ปี แม้ในปัจจุบันจะมีบุคลากรจำนวนน้อย หรือมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 90 คน แต่เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเป็นแรงขับเคลื่อนให้ ขร. ไปสู่องค์กรกำกับดูแลระบบการขนส่งทางราง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขร. ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะพัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้เป็นระบบหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างรถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ และการพัฒนารถไฟความเร็วสูง

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำโครงการศึกษาเพื่อเปิดเส้นทางโครงข่ายระบบรางใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายระบบรางระหว่างจังหวัด อาทิ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุม และเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ หรือ R-map หรือโครงข่ายรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจําลอง การคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 หรือ M-MAP2)

โดยเพื่อพัฒนาให้ระบบขนส่งทางรางสามารถครอบคลุมได้ทุกพื้นที่ และสะดวกทุกการใช้งานต่อประชาชนการพัฒนาโครงข่ายขนส่งทางรางที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จำเป็นต้องมีการจัดทำมาตรฐานระบบขนส่งทางรางไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยหรือด้านบริการ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในการใช้บริการ ซึ่งถือว่าภารกิจหลักของ ขร. โดยที่ผ่านกรมฯ ได้มีการจัดทำมาตรฐานต่างๆ ไปแล้วหลายมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง .. …. ที่ ขร. เร่งผลักดันอยู่ขณะนี้ โดยอยู่ระหว่างการรอเข้าพิจารณาวาระ 1 ใน สภาผู้แทนราษฎร คาดว่า จะดำเนินการทันภายในปี 2565

อย่างไรก็ตาม อีกหนึ่งภารกิจหลักของ ขร. คือ การกำกับติดตามการดำเนินงานด้านระบบขนส่งทางราง เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่งทางรางมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบขนส่งทางรางมีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย และเป็นการสร้างความสุขและความปลอดภัยในการเดินทางระบบรางของไทยอย่างยั่งยืน