ทช. สำรวจออกแบบถนน เชื่อมโครงข่ายขนส่ง จ.อยุธยา

“กรมทางหลวงชนบท” ลุยสำรวจออกแบบถนนทางหลวงชนบทสาย อย.3046 แยกทางหลวงหมายเลข 309 – บ้านตลิ่งชัน จ.อยุธยา ระยะทาง 7 กม. หวังเชื่อมโครงข่ายการขนส่ง-บรรเทาการจราจรถนนสายหลัก

นายสานิตย์ ศรีสุข รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (ด้านสำรวจและออกแบบ) กรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. เปิดเผยว่า ถนนสายหลวงชนบทสาย อย.3046 แยกทางหลวงหมายเลข 309 – บ้านตลิ่งชัน จ.อยุธยา ระยะทาง 7 กม. มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาเป็นทางลัด ทางเลี่ยงระหว่างอำเภอ โดยจะต้องปรับปรุงขยายผิวจราจร และคัดเลือกแนวสายทางบริเวณจุดสิ้นสุดสายทาง เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 32 โดยมีจุดเริ่มต้นสายทางเชื่อมกับถนนทางหลวงหมายเลข 309 บริเวณอำเภอบางปะอิน และจุดสิ้นสุดสายทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 3056 บริเวณอำเภอวังน้อย โดยจะคัดเลือกแนวสายทางบริเวณจุดสิ้นสุดสายทางกับทางหลวงหมายเลข 32 เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกปลอดภัย ลดต้นทุนการขนส่ง บรรเทาปริมาณจราจรบนถนนสายหลัก และรองรับปริมาณจราจรในอนาคต

ทั้งนี้ ทช.จึงได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบถนนสายดังกล่าว โดยรวบรวมศึกษาข้อมูล แนวโครงการ งานสำรวจพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบด้านวิศวกรรมจราจรและจัดเก็บข้อมูล ด้านจราจร งานคัดเลือกแนวสายทางบริเวณจุดสิ้นสุดสายทางเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 32 งานจัดทำรูปแบบถนนโครงการเบื้องต้นและงานสำรวจออกแบบรายละเอียด รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ทช.ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปแล้ว จำนวน 1 ครั้ง (ปฐมนิเทศโครงการ) โดยได้นำเสนอความเป็นมาของโครงการ ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ แผนการดำเนินการศึกษาโครงการ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากประชาชน ซึ่งเสียงประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย ยินดีให้ความร่วมมือและต้องการให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ทช.จะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อีกจำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป