ชาวบุรีรัมย์เฮ! ทล. เตรียมขยายถนน 4 เลน ‘ทางเลี่ยงเมืองนางรอง’ (ด้านใต้) ระยะทาง 20 กม. แก้ปัญหาจราจร รองรับขนส่งในอนาคต

ทางหลวงเดินหน้าฟังเสียงชาวบุรีรัมย์ปรับปรุงถนนทางเลี่ยงเมืองนางรอง” (ด้านใต้) ขยาย 4 เลน ระยะทาง20 กม. ช่วยแก้ไขปัญหาจราจร รองรับการคมนาคมขนส่งในอนาคต

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1 โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองนางรอง(ด้านใต้) วันนี้ (26 เม.. 2565) ว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตขั้นตอนการศึกษาและแนวคิดการพัฒนาโครงการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ .นางรอง .บุรีรัมย์ เป็นเมืองที่มีอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจสูง เนื่องจากมีการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้ความต้องการเดินทางในเขตเมืองนางรองสูงมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปัญหาการจราจรและขนส่งในอนาคต จากการสำรวจสภาพพื้นที่ปัจจุบันของเมืองนางรองพบว่า มีเพียงทางหลวงหมายเลข 24 เป็นถนนสายหลักเพียงเส้นทางเดียว โดยทั้งสองฝั่งถนนมีกิจกรรมการค้า และสถานที่ราชการจำนวนมาก อีกทั้งมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดตัดทางแยกในระยะห่างเพียง 1-2 กิโลเมตร จำนวน 5 ทางแยก จึงทำให้การจราจรในตัวเมืองนางรองติดขัด

โดย ทล. จึงได้ดำเนินการว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัท ลูเซ่ ครีเอชั่น จำกัด ดำเนินการศึกษาโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองนางรอง (ด้านใต้) โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อดำเนินการออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ตลอดแนวเส้นทางโครงการ โดยมีระยะเวลาการศึกษาโครงการทั้งหมด 450 วัน

สำหรับแนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 24 และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงหมายเลข218 ระยะทางรวมประมาณ 20 กิโลเมตร (กม.) โดยแนวเส้นทางโครงการอยู่บริเวณ ตอนใต้ของเมืองนางรอง มีลักษณะเป็นพื้นที่สูงสลับกับภูเขาทางตอนใต้ มีการกระจายตัวของชุมชนบริเวณริมทางหลวง สลับกับพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่โล่งเป็นส่วนมาก ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาเส้นทางโครงการตามแนวสายทางในอำเภอนางรองทั้ง 4 ตำบลได้แก่ .นางรอง .หนองโบสถ์ .สะเดา .ถนนหัก และ .เฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 2 ตำบล ได้แก่ .เจริญสุข และ.อีสานเขต

ส่วนแนวคิดในการออกแบบทางเลี่ยงเมืองนางรอง จะให้ความสำคัญแก่การปรับแนวเส้นทางหลักเพื่อเลี่ยงเมือง ลดปัญหาจุดตัดระหว่างแนวเส้นทางโครงการกับถนนขนาดเล็ก เชื่อมต่อพื้นที่ชุมชนด้วยการยกระดับทางหลักเป็นสะพานบก และเกาะกลางแบ่งทิศทางการจราจร เพื่อให้ชุมชนโดยรอบสามารถเดินทางเชื่อมต่อระหว่าง 2 ฝั่งของโครงการได้และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการในพื้นที่เวนคืนเขตทางกว้างประมาณ 60 เมตร โดยกำหนดเส้นทางเลี่ยงเมืองให้เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีความกว้างช่องละ 3.50 เมตร

นอกจากนี้ จัดให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตั้งแต่การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด จะดำเนินการศึกษาจากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการข้างละ 500 เมตร สำหรับแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี จะศึกษาในระยะ 1 กม.

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประชุมครั้งนี้ กรมทางหลวง จะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาและออกแบบรายละเอียดของโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจะดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลโครงการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง