รฟม. ร่วมประกาศ ‘MISSION 2023’ ผนึกกำลังมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1 ล้านตัน CO2 สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

รฟม. ร่วมประกาศเป้าหมายใหม่ “MISSION 2023” ผนึกกำลังมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1 ล้านตัน CO2 สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมประกาศเป้าหมายใหม่ ‘MISSION 2023’ ผนึกกำลังมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัน CO2 สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งจัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯโดยมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วม เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์

สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เข้าร่วม ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การรถไฟแห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันประกาศเป้าหมายใหม่ ลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัน CO2 ภายในปี 2566 และมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามนโยบายของภาครัฐต่อไป

ทั้งนี้ รฟม. ได้ริเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกมาตั้งแต่ปี 2552 โดยปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. อยู่ในแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี ..2564-2573 สาขาคมนาคมขนส่ง ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  ซึ่งจากการคำนวณปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) มีปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2563 ประมาณ 30,398 และ1,320 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตามลำดับ

นอกจากนี้ มีโครงการ Green Office เพื่อรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้พลังงาน ลดขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าผ่านการนำหลัก 3R ซึ่งได้แก่ Reuse การใช้ซ้ำ Reduce การลดการใช้ และ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งรฟม.ได้รับประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้จำนวน 245 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ผ่านการดำเนินโครงการ Green Office ประจำปี 2562-2563 ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์รฟม.www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม.โทร. 027164044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”