คว้าใบรับรอง ISO:9001

น่าชื่นชมจริงๆสำหรับ ธานินทร์ พานิชชีวะ บิ๊กบอสดอนเมืองโทล์ลเวย์ หลังจากประกาศปรับโครงสร้างองค์กร ตามแนวคิด ESG เพื่อมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการให้มีคุณภาพได้ไม่นาน ก็คว้าใบรับรอง ISO : 9001 ด้านระบบบริหารงานด้านคุณภาพ และ ISO : 14001 ด้านระบบจัดการสิ่งแวดล้อม มาตราฐานสากลมาการันตีศักยภาพองค์กร จนหน้าบานกันไปทั้งบริษัทฯ