อว. เปิดเวที “RSP INNOVATION DAY 2022” ช่วยผู้ประกอบการ เสริมศักยภาพการแข่งขัน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเวที “RSP INNOVATION DAY 2022” โชว์สุดยอดนวัตกรรมและผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์จากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศไทย พร้อมมอบรางวัล RSP Innovation Awards 2021 สุดยอดนวัตกรรมระดับประเทศ หนุนการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่น รวมพลังขับเคลื่อน BCG Economy Model

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กปว.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เปิดงาน Regional Science Park (RSP) Innovation Day 2022 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2565 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว พร้อมมอบรางวัล RSP Innovation Awards 2021 ให้กับผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาขีดความสามารถด้านต่าง ๆ แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย ให้มีศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก รวมทั้งยังเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญให้กับเศรษฐกิจไทย ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

ผ่านเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมด้านองค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ และบุคลากร กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และหน่วยงานภาคีในพื้นที่

ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานนวัตกรรม ผ่านบริการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การให้บริการและช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร บริการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ การวิจัยร่วมกับภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ การยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาค

สำหรับการจัดงาน RSP Innovation Day 2022 ในวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2565 ถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการเผยแพร่ความสำเร็จงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพ รวมถึงการเผยแพร่ภารกิจและบทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยภายในงานได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์และผลงานที่หลากหลายของผู้รับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีโอกาสได้ทดลองตลาดและรับข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

รวมทั้งการประกาศผลและมอบรางวัล RSP Innovation Awards 2021 ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ ให้แก่นักวิจัยและผู้ประกอบการที่ใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่มีผลงานดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด้วย รางวัลนักธุรกิจนวัตกรรม และรางวัลนวัตกรรกระบวนการ
เชิงพาณิชย์

ทั้งนี้  “การจัดงาน RSP Innovation Day 2022 นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้มีการยกย่องผู้ประกอบการที่รับบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและมีผลงานดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว ยังจะทำให้เกิดการยกระดับมาตรฐานนวัตกรรมไทยให้มีศักยภาพมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือผู้ที่
มีความสนใจเข้ารับบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรม
ในระยะยาว

อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ต่อไป” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวในตอนท้าย