ทช. รับฟังความเห็น ปชช. ลุยสำรวจออกแบบ ‘สะพานข้ามท่าส้ม’ จ.สตูล อำนวยความสะดวกเดินทาง หนุนขนส่งสินค้าเกษตร

ทางหลวงชนบทลุยสำรวจออกแบบสะพานข้ามท่าส้ม.สตูล บรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านกาลันบาตูเดินทางสะดวกรวดเร็วปลอดภัย พร้อมหนุนขนส่งสินค้าเกษตร

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหมู่บ้านกาลันบาตูและประชาชนทั่วไปที่ต้องการสัญจรระหว่างแผ่นดินใหญ่และหมู่บ้านกาลันบาตู เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีคลองล้อมรอบ ต้องเดินทางด้วยเรือข้ามฟากเท่านั้น ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปโรงพยาบาลเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือการอพยพในกรณีเกิดภัยพิบัติ รวมถึงเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดังนั้น ทช.จึงได้มีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามท่าส้ม .ตำมะลัง .เมือง .สตูล

นายอภิรัฐ กล่าวอีกว่า ในขณะนี้ ทช.อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบสะพานข้ามท่าส้มโดยมีพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย .ตำมะลัง, .คลองขุด .เมือง .สตูล ซึ่งลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตะเมียง บริเวณท่าเรือท่าส้ม และปรับปรุงถนนต่อเชื่อม

โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 (ถนนสายปากจ่าตำมะลัง) บริเวณ กม.ที่ 69+150 (สามแยกไปบ้านกาลันบาตู) แนวเส้นทางโครงการมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนกระทั่งถึงคลองตะเมียง สิ้นสุดโครงการที่ถนนต่อเชื่อมของหมู่บ้านกาลันบาตู รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร (กม.)

นอกจากนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด ทช.มีเเผนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ผู้แทนกลุ่มต่าง ประชาชนในพื้นที่จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)ได้จัดขึ้นไปแล้ว จำนวน 2 เวที

ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอความเป็นมา ลักษณะโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ขอบเขตการศึกษา พร้อมทั้งได้ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยและต้องการให้โครงการนี้เกิดขึ้นโดยเร็ว