เช็คเลย! ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง ‘พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์’ ขึ้นนั่งอธิบดีกรมรางฯ พร้อมตั้ง 2 ผู้ตรวจราชการคมนาคมฯ

เช็คเลย! ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง “พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์” ขึ้นนั่งอธิบดีกรมรางฯ พร้อมโยกรองอธิบดี ขบ.-ทล. ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการคมนาคมฯ 2 ราย

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (22 ก.พ. 2565) ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 3 ตำแหน่ง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ประกอบด้วย

  1. นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เกษียณอายุราชการวันที่ 1 ต.ค. 2565
  2. นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมทางหลวง (ทล.) ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เกษียณอายุราชการวันที่ 1 ต.ค. 2565
  3. นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการขนส่งทางราง เกษียณอายุราชการวันที่ 1 ต.ค. 2575

ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากกระทรวงคมนาคมมีตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงที่ว่างลง หลังจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งเดิมเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งอื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุอีกว่า ที่ประชุม ครม. ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอฯ รวม 3 ราย เนื่องจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2564 ได้แก่

1.นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ ประธานกรรมการ, 2.นายนภดล วณิชวรนันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ 3.พลอากาศโท มนัท ชวนะประยูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป