เปิดใช้แล้ว! ‘สะพานรัตนมรรคา’ มูลค่า 274 ล้าน เดินทางเข้า ‘ศูนย์ราชการฯ สระบุรี’ สะดวก ช่วยร่นระยะทางกว่า 7.5 กม.

ทางหลวงชนบทเปิดใช้สะพานรัตนมรรคามูลค่า 274 ล้าน อำนวยความสะดวกเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ร่นระยะทางอ้อมอ่างเก็บน้ำคลองเพรียวกว่า 7.5 กม. ช่วยอัพเกรดคุณภาพชีวิต รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี .เมือง .สระบุรี หรือสะพานรัตนมรรคาโดยมีลักษณะการก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวสะพาน 670 เมตร สะพานมีความกว้าง 20.60 เมตร ทางเท้ากว้าง2 เมตร

พร้อมถนนต่อเชื่อมสะพานความยาวรวม 485 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร ไปกลับ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น274 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 2562-2565 ซึ่งปัจจุบันสะพานดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เดิมประชาชนที่ต้องการเดินทางจากฝั่ง .ปากเพรียว .เมือง (ถนนมิตรภาพ) เพื่อเข้าไปยังศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี จะต้องเดินทางอ้อมอ่างเก็บน้ำคลองเพรียวเป็นระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร (กม.) ประกอบกับหากประชาชนที่ต้องการเดินทางไปยังศูนย์ราชการจะมีเส้นทางเข้าออกเพียงเส้นทางเดียว คือ บริเวณซอยแยกจากถนนสายตะกุด ทางเลี่ยงเมืองสระบุรี ซึ่งทำให้การสัญจรเกิดความไม่สะดวก ส่งผลให้การเดินทางล่าช้า

ดังนั้น ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานรัตนมรรคา (สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ร่นระยะทางให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย อีกทั้ง ยังเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน่นในเขตชุมชน เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่เชื่อมถนนมิตรภาพและเป็นเส้นทางที่สามารถต่อเชื่อมไปยัง .ลพบุรี และ .นครราชสีมาได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวของเมือง พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม