‘ขนส่งฯ’ เผยผู้ให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านแอปฯ ผ่านการรับรองแล้ว 2 ราย ด้าน Grab ยังไม่ผ่าน ต้องปรับปรุงระบบให้สอดคล้อง กม.

ขนส่งทางบกเผยมีผู้ให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบแอปฯ ผ่านการรับรองแล้ว 2 ราย ด้าน Grab ยังไม่ผ่าน ต้องปรับปรุงระบบให้สอดคล้อง กม. ย้ำผู้ที่ให้บริการอยู่ตอนนี้ ต้องยื่นขอรับการรับรองภายใน 31 มี..นี้ เพื่อการบริการปลอดภัยเป็นธรรมต่อ ปชช.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายให้กระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ .. 2564 รวมทั้งอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือแอปพลิเคชันที่จะใช้สำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกก่อนออกให้บริการประชาชน เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลการให้บริการที่ปลอดภัยและเกิดการแข่งขันในการพัฒนาการให้บริการภายใต้กติกาเดียวกัน รวมทั้งมีการให้บริการในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมกับทั้งผู้ขับรถและผู้โดยสาร

ทั้งนี้ ภายหลังจากประกาศเปิดรับคำขอรับรองแอปพลิเคชันตั้งแต่ 1 .. 2564 ที่ผ่านมานั้น ได้มีแอปพลิเคชันแจ้งความประสงค์ในการดำเนินการเข้ามาทั้งหมด 3 ราย ได้แก่ Hello Phuket Service, Bonku และ Grab ซึ่งหลังจากได้มีการประชุมพิจารณาและปรับแก้ไขรายละเอียดของแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามเงื่อนไขแล้ว บัดนี้ กรมการขนส่งทางบกได้พิจารณาให้การรับรองแอปพลิเคชันสำหรับให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 2 รายได้แก่ Hello Phuket Service ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการหลักในเขต .ภูเก็ต และ Bonku ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการหลักในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โดยทั้ง 2 บริษัทฯ จะต้องวางเงินหลักประกันความเสียหายต่อผู้ขับรถหรือผู้โดยสารภายใน 30 วัน โดยในระยะแรกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะต้องนำรถที่ให้บริการอยู่ในระบบมาขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วนทุกคันภายใน .. 2565 ซึ่งผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ผ่านการสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการทำประกันภัยเพิ่มเติมตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ แจ้งดำเนินการทางทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก และติดเครื่องหมายรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงจะสามารถออกให้บริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว จะเริ่มมาตรการการบังคับใช้กฎหมายกับรถที่ไม่ขึ้นทะเบียนต่อไป

สำหรับแอปพลิเคชันที่อยู่ระหว่างพิจารณา คือ Grab ยังคงต้องหารือร่วมกัน เพื่อปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับเงื่อนไขกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ แอปพลิเคชันอื่นที่ให้บริการอยู่แต่ยังไม่ได้ยื่นขอรับรองตามกฎหมาย ต้องยื่นขอรับรองภายในวันที่ 31 มี.. 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งกับผู้ขับรถที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน และผู้ให้บริการระบบในฐานะผู้ให้การสนับสนุน นอกจากนี้ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า ขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้บริการแอปพลิเคชันที่ผ่านการรับรอง ซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ แสดงอัตราค่าโดยสารล่วงหน้าที่ชัดเจนโดยละเอียด ในอัตราที่เป็นธรรมภาครัฐสามารถตรวจสอบได้ มีประกันครอบคลุมตามที่กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ กำหนด รองรับการเรียกรถแท็กซี่มิเตอร์ ส่งเสริมการใช้รถยนต์รับจ้างไฟฟ้า

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบผู้ขับรถกิริยาวาจาไม่สุภาพ ไม่เก็บค่าโดยสารตามที่แอปพลิเคชันกำหนด ใช้งานรถที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง มีพฤติกรรมขับรถประมาทหวาดเสียว สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน “1584” ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กรมการขนส่งทางบก ได้ตลอด 24 ชั่วโมง