อัปเดต! ทช.ทุ่มงบ 372 ล้าน สร้างถนนสาย ง2 & ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร ระยะทางรวม 7.5 กม. คืบหน้า 88% คาดแล้วเสร็จ เม.ย.นี้

“ทางหลวงชนบท” สร้างถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร ระยะทางรวม 7.5 กม. มูลค่า 372 ล้าน หนุนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน SEZ เชื่อมการเดินทางไทย-สปป.ลาว ส่งเสริมการค้า-การท่องเที่ยว คืบหน้ากว่า 88% คาดก่อสร้างแล้วเสร็จ เม.ย. 65

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหารว่า โครงการดังกล่าว มีระยะทางรวม สาย ง2 และ ง3 ทั้งสิ้นประมาณ 7.535 กิโลเมตร (กม.) ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 372.78 ล้านบาท ปัจจุบันมีผลงานความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 88% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จใน เม.ย. 2565 

ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร รองรับการขยายตัวของเมือง เป็นการสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน Special Economic Zone (SEZ) ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจาก จ.มุกดาหาร เป็นเมืองแห่งการค้า การท่องเที่ยวที่มีพรมแดนติดเขตชายแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยมีจุดผ่านแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ทำให้มีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทาง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว รองรับการขยายตัวของเมืองอย่างยั่งยืน ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร 

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว เป็นแนวถนนก่อสร้างใหม่และมีการขยายเขตทางแนวถนนเดิม มีจุดเริ่มต้นโครงการ (ถนนสาย ง2) จากถนนวิวิธสุรการ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปตามถนนวิวิธสุรการ (ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2029) ตัดผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ถนนชยางกูล)

ไปทางทิศตะวันตกตัดผ่านถนนลาดยางสายตาดแคน-หนองหอย (ถนนทางหลวงชนบทสาย มห.2027) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้บรรจบกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดถนนสาย ง2 ระยะทางประมาณ 3.078 กม.

ในส่วนของจุดเริ่มต้นถนนสาย ง3 เริ่มต้นจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ต่อจากถนนสาย ง2 ไปทางทิศใต้ ตามถนนซอยพลธิราช ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านถนนวงศ์คำพา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านห้วยแข้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออก

ไปตามถนนสุทธิมรรคตัดผ่านถนนศรีบุญเรือง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายบ้านเขามโนรมย์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปบรรจบกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2034 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดถนนสาย ง3 และเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทางประมาณ 4.457 กม.

สำหรับลักษณะการก่อสร้างถนนจะเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร
ไป-กลับ ประกอบด้วย การปรับปรุงถนนเดิมโดยการใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูทับ โครงสร้างผิวจราจรเดิมที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และการตัดแนวถนนใหม่/ขยายแนวเขตทางถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยตลอดเส้นทางจะมีไหล่ทาง ทางจักรยาน พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร และระบบระบายน้ำอีกด้วย