ประกาศความสำเร็จอีกครั้งกับ IoT#3 Final Project Presentation

ผ่านไปแล้วสำหรับงานแสดงผลงานและพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรเทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 รุ่นที่ 3 โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ โดยความร่วมมือของสมาคมไทยไอโอที สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ SYNHUB Digi-Tech Community เพื่อชูผลงานนวัตกรรมเด่นด้าน IoT ของผู้เข้าอบรมและผลักดันผลงานให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเปิดงาน  และได้รับเกียรติจากคุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอทีคุณสมบูรณ์ มาตรคำจันทร์ Head of New Product System Partnering Unit บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)ดร. พัชรินี  เทียนตระกูล ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการดิจิทัล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และคุณประสิทธิ์  งามสิงห์ Country Solutions Director บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด ผู้นำทางด้านเทคโนโลยี IoT มาร่วมให้มุมมอง แนวคิด แบ่งปันองค์ความรู้ และประสบการณ์แก่ผู้ที่อบรมแบบเจาะลึก