ด่วน! ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศฯ กำหนดเกณฑ์ ‘ป้ายทะเบียนพิเศษ’ ประมูล 4 กลุ่ม 295 หมายเลข เปิดราคาเริ่มต้น 5 แสน-1.5 ล้าน

“เว็บไซต์ราชกิจจาฯ” เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบก กำหนดเกณฑ์-เงื่อนไข “ป้ายทะเบียนพิเศษ” แบ่งประมูล 4 กลุ่ม จำนวน 295 หมายเลข เปิดราคาเริ่มต้น 5 แสน-1.5 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (10 .. 2565) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตัวอักษรประจำหมวด และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน .. 2565 โดยมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจ์จาหนูเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ การออกประกาศดังกล่าว เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดตัวอักษรประจำหมวด และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10/1 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ ..2522 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) .. 2546 และข้อ 3 (1) (2) ) ของกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี ..2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ 3) .. 2564 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงออกประกาศไว้

สำหรับกลุ่มหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม จำนวน 295 หมายเลข ประกอบด้วย

  • กลุ่มที่ 1 Superpremium จำนวน 2 หมายเลข มีอัตราหลักประกัน 450,000 บาท/หนึ่งหมายเลข ราคาเริ่มต้น1,500,000 บาท และเพิ่มราคาประมูลครั้งละ 30,000 บาท
  • กลุ่มที่ 2 Premium จำนวน 7 หมายเลข มีอัตราหลักประกัน 300,000 บาท/หนึ่งหมายเลข ราคาเริ่มต้น 1,000,000 บาท และเพิ่มราคาประมูลครั้งละ 30,000 บาท
  • กลุ่มที่ 3 Gold จำนวน 33 หมายเลข มีอัตราหลักประกัน 24,000 บาท/หนึ่งหมายเลข ราคาเริ่มต้น 800,000 บาทและเพิ่มราคาประมูลครั้งละ 20,000 บาท
  • กลุ่มที่ 4 Silver จำนวน 253 หมายเลข มีอัตราหลักประกัน 150,000 บาท/หนึ่งหมายเลข ราคาเริ่มต้น 500,000 บาทและเพิ่มราคาประมูลครั้งละ 10,000 บาท

ส่วนอัตราค่าบริการการประมูลหมายเลขทะเบียน โดยกำหนดให้ราคาประมูลที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป มีค่าบริการ 5,000 บาท

อ่านรายละเอียด : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/036/T_0007.PDF