เชลล์เปิดบ้าน “คลังน้ำมัน ช่องนนทรี” ความปลอดภัยสูง เป็นมิตรกับชุมชน

คลังน้ำมันเชลล์ ช่องนนทรี โดย บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นคลังน้ำมันเชลล์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 90 ปีที่คลังน้ำมัน ช่องนนทรีได้ดำเนินการนั้น คลังน้ำมันฯ แห่งนี้ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เป็นเลิศในหลากหลายด้าน ทั้งการพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายจัดส่งน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลของเชลล์ในประเทศไทย การส่งเสริมดูแลด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไปจนถึงการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อชุมชนรอบข้าง

ทั้งนี้ เป็นการตอบสนองนโยบายการดำเนินธุรกิจของเชลล์ในการให้การสนับสนุนพลังงานที่สะอาด เข้าถึงได้ และเพียงพอในการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบจากการปฏิบัติงาน และมุ่งเน้นความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาด้านพลังงานที่ยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของเชลล์ กล่าวคือ “เติมสุขให้ทุกชีวิต”

 • คลังน้ำมันเชลล์ ช่องนนทรี มีถังจัดเก็บน้ำมันทั้งหมด 28 ถัง ทำหน้าที่จ่ายน้ำมันให้กับสถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล และพื้นที่ภาคกลาง
 • ปริมาณน้ำมันสำรองในคลังน้ำมันเชลล์ ช่องนนทรีนั้น เพียงพอสำหรับการส่งน้ำมันทางท่อไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ สามารถรับน้ำมันจากโรงกลั่นผ่านท่อส่งน้ำมัน และมีท่าเรือที่สามารถเทียบเรือบรรทุกน้ำมันจำนวน 4 ท่า
 • คลังน้ำมันเชลล์ ช่องนนทรีดำเนินการด้วยระบบเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจากด้านล่าง (Bottom Loading System)  และระบบควบคุมไอระเหยน้ำมัน (Vapor Recovery Unit) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและตามกฎหมาย
 • คลังน้ำมันเชลล์ ช่องนนทรีได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS/OHSAS 18001 และ ISO 45001) และเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

ความปลอดภัยและการดูแลสิ่งแวดล้อม

เชลล์ยึดความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้พนักงานทุกคนเดินทางกลับถึงบ้าน ไปหาครอบครัวอย่างปลอดภัยในทุกวัน และเพื่อความปลอดภัยของชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ

คลังน้ำมันเชลล์ ช่องนนทรีมีส่วนงานสุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม (HSSE) และจัดให้มีวิธีการปฏิบัติงาน รวมถึงส่งเสริมจิตสำนึกในการดำเนินงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ เช่น การตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐาน และมีการซ้อมแผนปฏิบัติยามเกิดเหตุฉุกเฉินอยู่เสมอ

 • ระบบบำบัดน้ำเสียของเชลล์ มีมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในการตรวจติดตามและวัดผล เพื่อควบคุมคุณภาพให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาทิ กรมเจ้าท่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เช่น กรณีการบริหารจัดการน้ำเสียหรือน้ำที่ผ่านการใช้แล้วนั้น เรามีระบบการบำบัดที่ถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ ระบบบำบัดน้ำเสียของคลังน้ำมันเชลล์ ช่องนนทรี ประกอบด้วย ระบบแยกน้ำมัน ซึ่งมีหน้าที่แยกตะกอนต่างๆ ออกจากน้ำเสีย และถังบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศ เป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียโดยจุลินทรีย์
 • สำหรับโรงงานยางมะตอยและโรงงานน้ำมันหล่อลื่น เชลล์ได้ติดตั้งระบบบำบัดอากาศ กลิ่น และไอสารเคมีจากกระบวนการผลิต
 • กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ มีระบบดับเพลิง พร้อมด้วยอุปกรณ์ดับเพลิง และระบบส่งน้ำที่มีประสิทธิภาพ

ท่าเทียบเรือและการสนับสนุนการส่งน้ำมันทางท่อส่ง

 • มีท่าเรือที่สามารถเทียบเรือบรรทุกน้ำมันจำนวน 4 ท่า รองรับเรือน้ำมันขนาดใหญ่ ทั้งในและต่างประเทศ กรณีน้ำมันขาดแคลน ท่าเรือช่องนนทรี จะสามารถสนับสนุนน้ำมันไปรองรับความต้องการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้

การผลิตน้ำมันหล่อลื่น

 • โรงงานน้ำมันหล่อลื่นของเชลล์ในประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในหลายด้าน เช่น เป็นศูนย์กลางการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นให้แก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 • เป็นหนึ่งในศูนย์กลางผลิตของเชลล์เพียงไม่กี่แห่งในภูมิภาคที่มีความสามารถในการผลิตทั้งน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี

การผลิตยางมะตอย

 • เชลล์มีโรงงานผลิตยางมะตอย 2 แห่งในประเทศไทย คือ ช่องนนทรี (กรุงเทพฯ) และบ้านดอน
  (สุราษฎร์ธานี) และมีศูนย์เทคโนโลยียางมะตอยระดับภูมิภาคตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ
 • สำหรับประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยของเชลล์ได้มีการนำไปใช้ในโครงการสาธารณูปโภคที่สำคัญของประเทศหลายโครงการ เช่น ทางหลวงหมายเลข 32 และ 3056 ที่อยุธยา ทางหลวง
 • หมายเลข 3701 ระยะทางระหว่างบางปะกงถึงอำเภอเขาดินที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงรันเวย์สนามบินที่สำคัญๆ เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต
 • เชลล์ตอบรับนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนปลูกยางพารา โดยมีการสร้างนวัตกรรมยางมะตอย โดยการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมของยางมะตอย ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ทนทาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลดีต่อภาคเกษตร

ความร่วมมือกับชุมชน

 • เชลล์ได้ติดตั้งระบบท่อน้ำดับเพลิงในชุมชนวัดคลองเตยใน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับคลังน้ำมันเชลล์ ช่องนนทรี และมีการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และฝึกซ้อมชาวบ้านในชุมชนถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • เชลล์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน รวมถึงผู้บริหารเชลล์ กับชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบ เช่น กิจกรรม “เชลล์ชุมชนกีฬาสัมพันธ์” และกิจกรรมวันเด็กกับชุมชนวัดคลองเตยใน เป็นต้น
 • เชลล์สนับสนุนโอกาสงานให้กับชาวชุมชนคลองเตย ถือเป็นการสร้างอาชีพเพื่อรองรับการพัฒนาตนเองและความเป็นอยู่ของครอบครัว
 • เชลล์สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในเขตคลองเตยในอย่างต่อเนื่อง ผ่านมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย โดยพนักงานบริษัทเชลล์