ด่วน! ‘ศักดิ์สยาม-รมต.สังกัด ภท.’ ลาประชุม ครม. แจงติดภารกิจ-ค้าน มท. ชงไฟเขียวร่างสัญญาร่วมทุนฯ ขยายสัมปทาน ’รถไฟฟ้าสายสีเขียว’

ด่วน! “ศักดิ์สยาม-รมต.สังกัด ภท.ลาประชุม ครม. แจงติดภารกิจสำคัญค้าน มท. ชงไฟเขียวร่างสัญญาร่วมทุน ขยายสัมปทาน รถไฟฟ้าสายสีเขียวชี้ความเห็นเพิ่มเติม กทม. “ค่าโดยสารตั๋วร่วมกม.” ไม่ต่างจากเดิม พร้อมรอคำตอบแนวทางติดตั้งสะพานเหล็ก 2 แห่ง ประกอบการจัดทำกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายโครงการฯ

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (8 .. 2565) นายศักดิ์สยามชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการ ครม. ลงวันที่ 7 .. 2565 ขอลาการประชุมครม. ระบุว่า เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ นอกจากนี้ ยังแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วยกรณีกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอวาระเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อขยายสัญญาสัมปทานให้กับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ออกไปอีก 30 ปี จากเดิมที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในปี 2572 ออกไปเป็นปี 2602

โดยมองว่า กระทรวงมหาดไทยไม่ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะประเด็นการคิดค่าโดยสารที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมาใช้บริการ รวมทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สามารถกำหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุดได้ต่ำกว่า 65 บาท

ขณะเดียวกัน นายศักดิ์สยาม ยังได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 7 ก.พ. 2565 ถึงเลขาธิการ ครม. เรื่อง ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเรื่อง ขอความเห็นชอบผลการเจรจาและเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/1360 ลงวันที่ 17 .. 2565 ระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมแจ้งว่า

ตามที่กระทรวงคมนาคมได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบผลการเจรจาและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว กรุงเทพมหานจรได้จัดส่งข้อมูลและชี้แจงการดำเนินการตามความเห็นของกระทรวงคมนาคม เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หากกระทรวงคมนาคมมีความเห็นเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมของ กทม. แล้ว ขอยืนยันตามความเห็นเดิมว่า ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของ กทม. เนื่องจากข้อมูลที่ กทม. จัดทำเพิ่มเติมนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในข้อเท็จจริงที่ทำให้การวิเคราะห์ของกระทรวงคมนาคมแตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะในประเด็นของการคำนวณอัตราค่าโดยสาร การรองรับระบบตั๋วร่วม และความชัดเจนของประเด็นข้อกฎหมาย

แฟ้มภาพ

นอกจากนี้ ปัจจุบันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ยังคงเป็นหน่วยงานเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งก่อสร้างและที่ดินตลอดแนวโครงการรถไฟฟ้าทั้ง 2 ช่วง อันเป็นสาระสำคัญที่ไม่อาจเห็นด้วยต่อแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย นอกเหนือจากประเด็นอื่นๆ ที่กระทรวงคมนาคมได้เคยนำเสนอและแจ้งยืนยันในครั้งนี้

อีกทั้ง กระทรวงคมนาคมขอให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณีที่ กทม. รายงานว่าการโอนกรรมสิทธิ์ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากรฟม. ยังไม่สรุปรายละเอียดด้านการเงินช่วงหมอชิตสะพานใหม่คูคต ทำให้ไม่สามารถรับโอนโครงการได้นั้น ขอรายงานข้อเท็จจริงว่า กทม. รฟม. สำนักงบประมาณ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และกระทรวงคมนาคม ได้ประชุมเพื่อหารือสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ ช่วงหมอชิตสะพานใหม่ดูคต ร่วมกันเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 .. 2563

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามเงื่อนไขการอนุญาตให้เข้าพื้นที่กรณีการติดตั้งสะพานเหล็กแยกหทัยราษฎร์ และแยกพุทธมณฑลสาย 2 ซึ่งรอคำยืนยันจาก กทม. เนื่องจากการพิจารณากรอบวงเงินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิตสะพานใหม่คูคต จะได้ข้อสรุปมีความจำเป็นต้องทราบความชัดเจนของแนวทางการติดตั้งสะพานเหล็กทั้ง 2 แห่ง เพื่อประกอบการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 7 .. 2563 และวันที่ 2 .. 2564 โดยขอทราบผลการพิจารณาของ กทม. และปัจจุบัน กทม. ยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวงคมนาคมทราบ

รายงานข่าว ระบุว่า การประชุม ครม. ในวันนี้ รัฐมนตรีในสังกัดพรรคภูมิใจไทย ได้ยื่นหนังสือลาการประชุม ครม. จำนวน 7 คน ประกอบด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายทรงศักดิ์ ทรงศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ