ชาวอุดรฯ เฮ! ทช.เปิดใช้ ‘สะพานข้ามห้วยหลวง’ เชื่อม 2 อำเภอสายสัมพันธ์ ‘ดงยาง-ดอนกลอย’ ร่นระยะทาง 7.5 กม.

ทางหลวงชนบทเปิดใช้ “สะพานข้ามห้วยหลวง” เชื่อม 2 อำเภอสายสัมพันธ์ดงยางดอนกลอยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชาวอุดรธานี หนุนการเดินทางขนส่งพืชผลการเกษตร ร่นระยะทางกว่า 7.5 กม

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยหลวง หรือสะพานเชื่อมสายสัมพันธ์ ดงยางดอนกลอย .เพ็ญ .อุดรธานีเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 61.46 ล้านบาท โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 190 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตต่อเชื่อมทั้งสองด้าน ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร มีทางเท้า ติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจร วางท่อ และปลูกหญ้า

สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากประชาชนหมู่ 4 บ้านดงยาง ได้ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยหลวง .เพ็ญ .อุดรธานี เชื่อมระหว่างบ้านดงยาง .บ้านแดง .พิบูลย์รักษ์ กับบ้านดอนกลอย .นาบัว .เพ็ญ .อุดรธานี เพื่อทดแทนสะพานเดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องใช้สะพานใกล้เคียงที่อยู่ห่างออกไป ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยหลวงนั้น ดำเนินการตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน เชื่อมโยงระหว่าง อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย   อีกทั้งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และขนส่งพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากสะพานดังกล่าวสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 7.5 กิโลเมตร (กม.)