‘คมนาคม’ จ่อชง คจร. เคาะแนวทาง-ภาพรวมแก้ไขปัญหาจราจรบนทางด่วนภายใน ก.พ.นี้ พร้อมเปิด 3 เส้นทาง-5 ปัญหาหลัก

ศักดิ์สยามสั่งเร่งแก้ไขปัญหาจราจรบนทางด่วน จ่อชง คจร. พิจารณาแนวทางภาพรวมภายใน ..นี้ เปิด 3 เส้นทางหลัก-5 ปัญหาการจราจร มอบหมายบูรณาการหน่วยงาน เดินหน้ามอเตอร์เวย์ M7-M5-จุดตัดฯ ด้าน กทพ. กางแผนแก้ไขทั้งระบบ 32 โครงการ พร้อมลุยหาแหล่งเงินทุน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมติดตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษ วันนี้ (27 .. 2564) ว่า กทพ. ได้รายงานความก้าวหน้าการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในภาพรวมทั้งระบบ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 .. 2563 ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการศึกษาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมและเป็นไปได้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในภาพรวมทั้งระบบ รวมทั้งศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการก่อสร้างทางด่วนในเส้นทางอื่นๆ เพิ่มเติม โดยดำเนินการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี แล้วนำเสนอ ครม.ต่อไป

ทั้งนี้ กทพ. ได้ดำเนินการศึกษาปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในภาพรวมทั้งระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการศึกษาต่อกระทรวงคมนาคมเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมใน .. 2565 ก่อนนำเสนอ ครม. ซึ่งจากการศึกษาปัญหาการจราจรบนทางพิเศษ พบว่า ปัญหาการจราจรบนทางพิเศษ มีลักษณะของปัญหาแบ่งได้ 5 ลักษณะ คือ

  1. ปัญหาด้านความจุของทางพิเศษไม่เพียงพอ (Over Section Capacity)
  2. ปัญหาจุดตัดกระแสจราจรบริเวณทางร่วมและทางแยก (Weaving & Merging)
  3. ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางลงทางพิเศษ (Off-Ramp Congestion)
  4. ปัญหาการไหลเวียนจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง (Over Toll Plaza Capacity)
  5. ปัญหาจุดคอขวดทางกายภาพบนทางพิเศษ (Bottleneck)

โดยมีเส้นทางหลักที่มีปัญหาการจราจรบนทางพิเศษ 3 เส้นทาง ประกอบด้วย

  • เส้นทางที่ 1 ทางพิเศษศรีรัช ช่วงงามวงศ์วานพญาไทพระราม 9
  • เส้นทางที่ 2 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงมักกะสันท่าเรือบางนา
  • เส้นทางที่ 3 ทางพิเศษฉลองรัช


นายศักดิ์สยาม
กล่าวอีกว่า กทพ. ได้มีการวิเคราะห์ความเหมาะสม และจัดลำดับความสำคัญ เพื่อจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาการจราจรในภาพรวมทั้งระบบ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในปัจจุบัน จำนวน 21 โครงการ แบ่งเป็น แผนระยะที่ 1 (.. 2565-2569) จำนวน 16 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 38,132 ล้านบาท ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 16.35% และแผนระยะที่ 2 (.. 2570 เป็นต้นไป) จำนวน 5 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 9,401 ล้านบาท มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 25.77%

2.โครงการทางพิเศษเพิ่มเติมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง จำนวน 11 โครงการแบ่งเป็น แผนระยะที่ 1 (.. 2565-2569) จำนวน 5 โครงการ และแผนระยะที่ 2 (.. 2570 เป็นต้นไป) จำนวน 6 โครงการ ซึ่งทั้ง 11 โครงการมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยู่ระหว่าง 15.18% ถึง 31.28%

ขณะเดียวกัน ปัจจุบัน กทพ. อยู่ระหว่างการพิจารณาแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการแต่ละโครงการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น การบริหารสัญญาของโครงการทางพิเศษเดิม การให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) หรือการใช้แหล่งเงินจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) รวมทั้งการทำงานอื่นคู่ขนาน ประกอบด้วย การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม และการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ตนได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติม มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยให้กรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกันพิจารณาเรื่องของระยะเวลาการดำเนินงานกับค่าใช้จ่ายในการลงทุนให้มีความสอดคล้องและสามารถเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา พร้อมทั้งให้หารือร่วมกันในการเร่งรัดดำเนินการโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายศรีนครินทร์สุวรรณภูมิ (M7)

นอกจากนี้ ให้ ทล. เร่งรัดดำเนินการการศึกษาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิตบางปะอิน (M5) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสู่กระบวนการ PPP ต่อไป อีกทั้ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับสะพานข้ามทางแยก รวมทั้งทางขึ้นลง ของทางพิเศษ เช่นจุดขึ้นลงทางพิเศษที่อยู่ใกล้บริเวณทางรถไฟฟ้าสายสีแดง จุดขึ้นลงทางพิเศษบริเวณทางแยกยมราช และบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ รวมถึงมอบหมายสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษ เพื่อเสนอต่อ คจร. ภายใน .. 2565