‘ทางหลวง’ อัปเดต ขยาย 8 เลน สาย 3 ช่วง อ.บ้านฉาง-ระยอง เชื่อม EEC มูลค่า 1,850 ล้าน คืบหน้า 40% คาดแล้วเสร็จ เม.ย.66

ทางหลวงอัปเดตขยาย 8 เลน สาย 3 ช่วง .บ้านฉางระยอง มูลค่า 1,850 ล้าน คืบหน้า 40% ยกระดับถนนปลอดภัย แก้ไขการจราจรสายหลัก รองรับโครงข่ายคมนาคมขนส่งในอนาคต พัฒนาการเดินทางพื้นที่ EEC คาดแล้วเสร็จ เม.. 66

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เร่งรัดติดตามแผนงานการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทาง พร้อมให้เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ช่วง .บ้านฉางระยอง

โดยให้ขยายเป็น 8 ช่องจราจร ตามที่ได้มอบนโยบายไว้  เนื่องจากปัจจุบันทางหลวงสายดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลักสู่ภาคตะวันออกเชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและสอดคล้องต่อการพัฒนาทางหลวงรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในส่วนของท่าเรือมาบตาพุดและสนามบินอู่ตะเภา

นอกจากนี้ ยังมีโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย พัทยามาบตาพุด จึงมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นและเกิดปัญหาการติดขัดของการจราจรโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน  สภาพสองข้างทางเป็นพื้นที่ชุมชน

ดังนั้น เพื่อลดการจราจรติดขัด นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงได้เร่งรัดโครงการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ยกระดับถนนปลอดภัยในพื้นที่ EEC ตามนโยบายของรัฐบาล

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรของโครงการได้อย่างยั่งยืนตามแนวสายทาง สำนักสำรวจและออกแบบ จึงกำหนดให้มีการปรับปรุงบริเวณทางแยก 3 แห่ง ประกอบไปด้วย

  1. แยกหนองแฟบและแยก ปตท. ช่วง กม.205+307 และ กม.205+640
  2. ทางแยกมาบตาพุด ช่วง กม.208+850
  3. แยกขนส่ง ช่วง กม.213+500

โดยสำนักสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างสายทางและทางแยกดังกล่าวโดยก่อสร้างเป็นทางชั้นพิเศษขนาด 8 ช่องจราจรไปกลับ ผิวทางคอนกรีตแบ่งทิศทางการจราจรด้วยกำแพงคอนกรีต (Barrier Median) ขนาดช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตร ภายในเขตทาง 40 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 40% คาดว่าจะก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณ เม.. 2566

ทั้งนี้ แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ตอน ได้แก่

  • ตอนที่ 1 จุดเริ่มต้นที่ กม.192+150-กม.204+100 และ กม.204+600 – กม. 208+400 ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่.บ้านฉาง .บ้านฉาง ถึง พื้นที่ .มาบตาพุด .เมืองระยอง ระยะทาง 15.7 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 1,150 ล้านบาท รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีต 3 แห่ง  ก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน 9 แห่ง และงานก่อสร้างทางแยก 1 แห่ง ได้แก่ แยกหนองแฟบและทางแยก ปตท. ช่วง กม.205+307 และ กม.205+640 โดยได้ยกเลิกระบบสัญญาณไฟจราจร และก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 3191 ไปทางหลวงหมายเลข 3392 พร้อมก่อสร้างวงเวียนสำหรับเลี้ยวขวาในทุกรูปแบบ

  • ตอนที่ 2 จุดเริ่มต้นที่ กม.208+400-กม.210+445 และ กม.211+295-216+900 ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ .มาบตาพุด.เมืองระยอง บริเวณตลาดมาบตาพุด โดยแนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศตะวันออกผ่าแยกเนินสำลี แยกวัดโขดหิน และผ่านแยกขนส่งไปสิ้นสุดที่ .เนินพระ .เมืองระยอง ระยะทาง 7.7 กม. งบประมาณ 700 ล้าน รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีต 4 แห่ง และก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน  18  แห่ง  และงานก่อสร้างทางแยก 2 แห่ง ได้แก่ ทางแยกมาบตาพุด ช่วง กม.208+850  ปรับปรุงผิวจราจรที่เสียหาย และก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงที่ กม.209+635 (คลองห้วยใหญ่) ช่องลอดจุดกลับรถสูงประมาณ 3 เมตร และแยกขนส่ง ช่วง กม.213+500  โดยก่อสร้างทางลอดบนทางหลวงหมายเลข 3 ทิศทางจากบ้านฉางไประยอง ส่วนทิศทางไปบ้านฉางเป็นระดับดิน และก่อสร้างวงเวียนสำหรับทิศทางการจราจรเลี้ยวขวา

ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรสายหลักเชื่อมสู่นิคมอุตสาหกรรม และเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมขนส่งในอนาคตซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการลงทุนที่สำคัญและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ยกระดับถนนปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทาง เพราะหากระบบคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพจะเป็นกลไกและเครื่องมือที่สำคัญการลงทุนในภาคการผลิตและการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศในพื้นที่ EEC นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล