รออีกนิด! เตรียมเปิดให้บริการเรียกรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านแอปฯ ถูก กม. คาดเร็วสุดภายใน มี.ค.-เม.ย.นี้

ขนส่งทางบกอัปเดตมีผู้ให้บริการแอปพลิเคชันยื่นขอรับรองให้บริการรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านแอปฯ แล้ว 3 ราย ชี้แอปพลิเคชันที่บริการอยู่ ต้องยื่นขอรับรองตามกฎหมายภายใน มี.. 65 และต้องจดทะเบียนรถให้แล้วเสร็จภายใน.. 65 ด้านศักดิ์สยามคาดเปิดให้บริการประชาชนเร็วสุด มี..-เม..นี้ ช้าสุดภายใน .. 65

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้ารถยนต์รับจ้างให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน) ว่า ในขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ในการรับรองแอปพลิเคชันตามที่ผู้ให้บริการยื่นเสนอ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า จะสามารถเปิดให้บริการกับประชาชนได้เร็วที่สุดภายในมี..-เม.. 2565 หรือช้าที่สุดใน .. 2565 โดยกระบวนการที่อาจทำให้เกิดความล่าช้านั้น คือ ขั้นตอนเรื่องการฝึกอบรม

ด้านนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดี ขบ. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ .. 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มิ.. 2564 และได้มีกฎระเบียบต่างๆ เพื่อรองรับการให้การรับรองแอปพลิเคชัน การขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ และการดำเนินการทางทะเบียนของรถที่จะนำมาใช้ในการให้บริการโดยกรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันยื่นขอรับรองแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับให้บริการรับส่งผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 .. 2564 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ ได้มีผู้ให้บริการระบบแอปพลิเคชันที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันหลายราย แจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินการ และได้เข้าร่วมประชุมกับ ขบ.ถึงแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว รายละเอียดของกระบวนการให้การรับรองแอปพลิเคชัน เงื่อนไขการกำกับดูแล เงื่อนไขการจดทะเบียนรถ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการ เพื่อนำผู้ที่ขับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันเข้าสู่ระบบ แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย และรายละเอียดในการดำเนินการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

โดยในปัจจุบันได้มีผู้ให้บริการยื่นขอรับรองแอปพลิเคชันแล้ว จำนวน 3 ราย ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการรับรองแอปพลิเคชันได้แล้วเสร็จภายใน .. 2565 และมีผู้ให้บริการอีก 2 ราย ที่อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อยื่นขอรับรองระบบแอปพลิเคชัน ซึ่ง ขบ.จะได้เร่งรัดการดำเนินการต่อไป โดยเมื่อแอปพลิเคชันผ่านการรับรองแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะขับรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันมาขึ้นทะเบียนกับผู้ให้บริการระบบ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะได้เร่งสร้างความเข้าใจ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงการขั้นตอนการดำเนินการให้ชัดเจนต่อไป

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า หลังจากที่มีแอปพลิเคชันที่ถูกต้องตามกฎหมายออกให้บริการเป็นทางเลือกให้กับประชาชนแล้ว กระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ให้บริการระบบแอปพลิเคชันที่ไม่มาดำเนินการขอรับรองตามที่กฎหมาย โดยกำหนดแอปพลิเคชันที่ให้บริการในปัจจุบันต้องยื่นขอรับรองให้แล้วเสร็จภายใน มี.. 2565 และ ขบ.จะประสานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปิดกั้นหรือระงับการเข้าถึงการให้บริการแอปพลิเคชันที่ไม่ยื่นขอรับรอง รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับรถที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างเคร่งครัดต่อไป

สำหรับแอปพลิเคชันที่ผ่านการรับรองตามกฎหมายแล้ว จะต้องเร่งนำรถที่อยู่ในระบบมาดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกำหนดให้จดทะเบียนได้เพียง 1 คันต่อคน มีอายุการใช้งานไม่เกิน 9 ปี ทำประกันภัยรถยนต์สาธารณะเพิ่มเติม ผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ และรถที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องติดเครื่องหมายแสดงการเป็นรถยนต์รับจ้างทางเลือกอย่างชัดเจน บริเวณกระจกกันลมหน้าและกระจกกันลมด้านหลังเพื่อแสดงให้ผู้โดยสารเห็นว่ารถคันที่ให้บริการได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว โดยจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถให้เรียบร้อยภายใน .. 2565

ทั้งนี้ เพื่อให้มีจำนวนรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของประชาชน กรมการขนส่งทางบกได้เตรียมการเปิดอบรมใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นการเพิ่มเติม เพื่อรองรับปริมาณผู้ขับรถที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากนั้น กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการระบบแอปพลิเคชันที่ยังคงใช้รถยนต์ที่ไม่ถูกต้องและผู้ขับรถที่มาให้บริการร่วมในระบบ เพื่อให้การให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย