“ก.พาณิชย์” เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดในงาน “Agri Plus Award 2019” มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรไทย

กรมการค้าต่างประเทศเปิดเวที Agri Plus Award 2019 ให้คนไทยส่งผลงานเข้าประกวด หวังสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดสากล ชิงเงินรางวัลกว่า 3 แสนบาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ไปจนถึง 31 มี.ค.62

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมฯ เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมจากพืชเศรษฐกิจของไทยเข้าร่วมประกวด เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และสมุนไพร เป็นต้น ในโครงการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย หรือ Agri Plus Award 2019

โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินการประกวดจะพิจารณาจากแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความโดดเด่นของสินค้าเกษตรที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ ความแปลกใหม่และความซับซ้อนของนวัตกรรม รูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ คุณประโยชน์ต่อผู้บริโภค ต่อเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้ง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร

การประกวด Agri Plus Award 2019 เป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยได้แสดงศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม ตลอดจนเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพัฒนาสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรม และยังสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยให้เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสินค้าเกษตร ประเภทอาหาร ที่วางจำหน่ายแล้ว 2.ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสินค้าเกษตร ประเภทอาหาร ที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ 3.ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสินค้าเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหาร ที่วางจำหน่ายแล้ว 4.ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสินค้าเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหาร มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ โดยมีเงินเงินรางวัลรวมกันกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และยังมีสิทธิได้ร่วมกิจกรรมทางการตลาดที่จัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และกิจกรรมการเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

ในการประกวดครั้งนี้ ได้เชิญกูรูด้านต่างๆ มาเข้าร่วมเป็นกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และการคัดเลือก อาทิ เชฟชุมพล แจ้งไพร ฉายาเชฟกระทะเหล็ก และเป็นกูรูอาหารไทย คุณปภาภัสสร์ หิรัญยวุฒินิภากร ผู้แทนจาก Gourmet Fresh Market  คุณณฐมน ตัณฑ์เกยูร ผู้แทนจาก Ecotopia Siam Discovery ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการด้านงานวิจัยและนวัตกรรม และนักออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชั้นแนวหน้าของประเทศด้วย ได้แก่ ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเปเชียลตี้ ไบโอเทค จำกัด รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ดร.นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คุณพงศธร ละเอียดอ่อน ที่ปรึกษาและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ FIF Design Studio ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ ผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า และคุณมะลิวรรณ เดชาฤทธิ์ นักพัฒนาธุรกิจ บริษัท พาสสาจ (ไทยแลนด์)

นางมนัสนิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดประกวดในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง โดยการนำทรัพยากรมาผลิตบนฐานความรู้และเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

ทั้งนี้ ผู้สนใจที่จะส่งผลงานเข้าประกวดสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมส่งใบสมัครและผลงานทางเว็บไซต์ www.agriplusaward.com หรือติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 02-346-9000 โดยเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค.62