‘ศักดิ์สยาม’ โชว์แผนงาน ‘คมนาคม’ ด้านความปลอดภัย ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุทางถนนลง 50% ภายในปี 73

ศักดิ์สยามโชว์แผนงานคมนาคมเน้นย้ำการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของไทย สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ตั้งธงลดอุบัติเหตุทางถนน 50% ภายในปี 73

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วานนี้ (3 .. 2564) ตนได่ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม Supporting Event for the High-Level Meeting on Road Safety จัดโดยสำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติ (PGA) โดยได้กล่าวถ้อยแถลงในประเด็นการดำเนินนโยบายของไทยในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกในแต่ละภูมิภาค รองเลขาธิการสหประชาชาติองค์การระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยทางถนน ภาคประชาสังคม หน่วยงานด้านการศึกษา ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ถ้อยแถลงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเตรียมการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความปลอดภัยทางถนนในปี 2565 โดยเป็นเวทีสำหรับประชาคมระหว่างประเทศในการนำเสนอการดำเนินการนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน หารือเกี่ยวกับความท้าทายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแสดงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนความปลอดภัยทางถนน  

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนประกอบด้วย 3 มิติ มิติผู้ขับขี่ มิติรถยนต์ และมิติสภาพแวดล้อมและถนน ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการกับหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนในการดำเนินการเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลง 50% ภายในปี .. 2030 (.. 2573) ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

 

โดยที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมได้มีการดำเนินนโยบายและมาตรการที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น การร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการบังคับใช้กฎหมายการจราจรอย่างเข้มข้นตลอดทั้งปี การนำระบบเทคโนโลยี GPS มาใช้ในการกำกับ ดูแลและติดตามพฤติกรรมการขับขี่รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกสินค้า การกำกับดูแลความพร้อมของสภาพยานหานะผ่านระบบการตรวจสภาพที่เข้มข้นและการตั้งจุดตรวจ Checking Point สำหรับรถสาธารณะทั่วประเทศ

นอกจากนี้ การปรับใช้แนวคิดวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย (Safe System Approach)” ในการพัฒนาโครงข่ายถนนและสภาพแวดล้อมด้านการขับขี่ให้ปลอดภัย โดยได้นำนวัตกรรมแผ่นยางพาราหุ้มกำแพงคอนกรีต (RFB) มาติดตั้งใช้บนโครงข่ายถนนเพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนน ลดโอกาสในการชนประสานงา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศให้ข้อมูลการเดินทาง ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลสภาพอากาศ สภาพการจราจรและสภาพเส้นทาง เพื่อให้ผู้ขับรู้ข้อมูลสภาพแวดล้อมล่วงหน้า

ขณะเดียวกัน ยังได้แสดงความมุ่งมั่นของกระทรวงคมนาคมในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน  โดยได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามกรอบการพัฒนาของโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้านความปลอดภัยทางถนน