NT ลุยโปรเจ็กต์ ‘เพาะพันธุ์ดี NT YOUTH CLUB’ เปิดโอกาสการศึกษาเด็กไทยยุค New Normal

NT เปิดโปรเจ็กต์ “เพาะพันธุ์ดี NT YOUTH CLUB” มอบ “SIM NT Mobile” เสริมการเรียนออนไลน์ให้เด็กไทย เปิดโอกาสการศึกษายุค New Normal

รายงานข่าวจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ระบุว่า NT ร่วมส่งเสริมการศึกษาเด็กไทยยุคNew Normal เชื่อมต่อทุกการสื่อสารอย่างไม่มีสะดุด โดยได้มอบ SIM NT Mobile เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับเยาวชน โรงเรียน และชุมชน ทั่วทุกภาคของประเทศไทย หนึ่งในกิจกรรมของโครงการเพราะพันธุ์ดี NT YOUTH CLUB ประจำปี 2564

ทั้งนี้ การเรียนรู้ของเยาวชนถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์กลายเป็น วิถีใหม่ ของรูปแบบการศึกษาของเด็กไทย ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิต ด้วยเหตุนี้ NT ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศ เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ ที่จะต้องปรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมให้การสนับสนุน และส่งเสริมการศึกษายุคดิจิทัลอย่างเต็มที่

โดยได้ดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR ของ NT ในการจัดมอบ SIM NT Mobile เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับเยาวชน โรงเรียน และชุมชน ในโครงการเพราะพันธุ์ดี NT YOUTH CLUB ประจำปี2564 เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เริ่มส่งมอบไปแล้วเมื่อช่วงตั้งแต่ต้นเดือน กันยายน เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน กว่า15 จังหวัด ในพื้นที่ชุมชนของโครงการเพราะพันธุ์ดี NT YOUTH CLUB ประจำปี 2564 ทั่วทุกภาคของประเทศ อาทิ

ภาคเหนือ
 • โรงเรียนดอยสะเก็ดพิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จังหวัดลำปาง
ภาคใต้
 • โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ชุมชนสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 ชุมชนบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนบ้านแหลมสัก ชุมชนบ้านแหลมสักอ่าวน้ำ จังหวัดกระบี่
 • โรงเรียนกระทู้วิทยา ชุมชนกระทู้จังหวัดภูเก็ต
 • โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม ชุมชนบ้านกะไหล จังหวัดพังงา
 • โรงเรียนปะทิววิทยา ชุมชนบ้านชุมโค จังหวัดชุมพร
 • โรงเรียนกระเปอร์วิทยา ชุมชนกระเปอร์ จังหวัดระนอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โรงเรียนเรณุนครวิทยานุกูล อำเภอเรณู จังหวัดนครพนม
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ชุมชนร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด
 • โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
 • โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 • โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 53 ชุมชนนาหัวบ่อ จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
 • โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ชุมชนตรำดม จังหวัดสุรินทร์

สำหรับการส่งมอบ SIM NT Mobile ในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนการเรียนออนไลน์ให้กับเด็กไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของทางภาครัฐ เพื่อให้เยาวชน โรงเรียน และชุมชนต่างๆใน โครงการเพราะพันธุ์ดี NT YOUTH CLUB สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมเชื่อมต่อทุกการสื่อสารได้อย่างไม่มีสะดุด เป็นการสร้างโอกาสให้ การเรียนออนไลน์ของเด็กไทยในยุคดิจิทัลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ โครงการเพาะพันธ์ดี NT Youth club เป็นหนึ่งในโครงการด้าน CSR ของ NT เป็นการนำความสามารถพิเศษหลักขององค์กรช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ของเยาวชนและชุมชน โดยส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้มีการเพิ่มรายได้ของชุมชน พร้อมกับ ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทำเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) และนำไปต่อยอดการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ใช้เทคโนโลยียกระดับสู่การซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ สร้างรายได้ แก่ครอบครัว และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน