‘ศักดิ์สยาม’ ไฟเขียวต่อใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ตามประกาศคณะปฏิวัติ 20 แห่ง-ท่าเรือขนส่งสินค้าอันตราย 1 แห่ง สั่งย้ำเดินหน้าตาม กม.-โปร่งใส

ศักดิ์สยามไฟเขียวต่อใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ตามประกาศคณะปฏิวัติ 20 แห่ง พร้อมท่าเรือขนส่งสินค้าอันตราย 1 แห่ง พ่วงอนุญาตเช่าหรือใช้เรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยในการขนส่งทางทะเล จำนวน 1 ลำ สั่ง จท. เน้นย้ำดำเนินการตาม กม. โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและดำเนินการภารกิจตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปฯ ของกรมเจ้าท่า (จท.) ครั้งที่ 3/2564 วันนี้ (20 .. 2564) ว่า คณะกรรมการดังกล่าว มีบทบาทและหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาต การต่ออายุและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล และการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล ซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือไทยเช่าและใช้เรืออื่นที่มิใช่เรือไทยในการขนส่งทางทะเล และการพิจารณาอนุญาตให้เรือของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้สามารถทำการค้าในน่านน้ำไทยได้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการอนุญาตเช่าหรือใช้เรืออื่นที่มิใช่เรือไทยในการขนส่งทางทะเล จำนวน 1 ลำ พิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 จำนวน 20 แห่ง (ขนส่งสินค้าทั่วไป 12 แห่ง และขนส่งสินค้าอันตราย 8 แห่ง) และพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลจำนวน 1 แห่ง (ขนส่งสินค้าอันตราย)

นอกจากนี้ พิจารณาอนุญาตให้เรือของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยทำการค้าในน่านน้ำไทยตามมาตรา 47 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทยพุทธศักราช 2481 จำนวน 2 ลำ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ โดยเพื่อให้การดำเนินการในกิจการต่าง เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เท่าที่จำเป็น และคงรักษาประโยชน์ของธุรกิจประกอบกิจการเรือของไทย

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ตนได้สั่งการให้คณะกรรมการกลั่นกรองและดำเนินการภารกิจตามกฎหมาย กฎ คำสั่งหรือบทบัญญัติอื่นที่ผลบังคับเป็นการทั่วไปฯ ของกรมเจ้าท่า ดำเนินการด้วยความ รอบคอบ โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

ขณะเดียวกัน ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานจากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและดำเนินการภารกิจตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปฯ ของกรมเจ้าท่า ครั้งที่1/2564 และ 2/2564 ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 จำนวน 4 แห่ง และการพิจารณาอนุญาตให้เรือของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยทำการค้าในน่านน้ำไทยตามมาตรา 47 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทยพุทธศักราช 2481 จำนวน 5 ลำ