‘ศักดิ์สยาม’ เร่ง กพท. ออกใบอนุญาตโดรนน้ำหนักเกิน 25 กก. ใช้เพื่อการเกษตรถูก กม. ภายใน ต.ค.นี้

ศักดิ์สยามเร่งรัด กพท. ออกใบอนุญาตโดรน คาดไฟเขียวโดรน น้ำหนักเกิน 25 กก. ใช้เพื่อการเกษตรถูกกฎหมายภายใน .. 64 พร้อมเดินหน้าดันไทยสู่การบริหารจัดการข่าวสารการบินตามมาตรฐานสากล รองรับการเติบโตในอนาคต เปิดทางนิติบุคคลทำหน้าที่แทน กพท. คาดส่งมอบถ่ายโอนภายใน มิ.. 65 ตั้งเป้าครบทั้งระบบในปี 67

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือน เปิดเผยภายหลังหารประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ครั้งที่ 9/2564 ว่า ที่ประชุม กบร. ได้เร่งรัดสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) พิจารณาออกใบอนุญาตโดรน หลังจาก กบร. มอบหมายให้ กพท. เร่งรัดแก้ไขกฎระเบียบการอนุญาตโดรนขนาดใหญ่ หรือมีน้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัมขึ้นไป ที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อการเกษตรซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้ยื่นขออนุญาตเข้ามาเป็นจำนวนมาก

โดยภายใน .. นี้ กพท.จะทยอยเสนอขอความเห็นชอบมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ผู้ยื่นขออนุญาตที่มีความพร้อม สามารถใช้โดรนเพื่อการเกษตรได้อย่างถูกกฎหมายภายใน .. 2564 ส่วนโดรนที่มีน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม ที่ประชุม กบร. ได้รับรายงานจาก กพท. ว่า ปัจจุบันไม่มีคำขออนุญาตคงค้างเป็นจำนวนมากและใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนดแล้วตามนโยบาย Set Zero สามารถทยอยขึ้นทะเบียนได้ตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่กำหนดตามปกติ

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ที่ประชุม กบร. ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานโดยเฉพาะประเด็นด้านการพัฒนาการบริหารข่าวสารการบินของประเทศไทยไปสู่มาตรฐานสากล โดยพัฒนาระบบบริการข่าวสารการบินไปสู่การบริหารข่าวสารการบินแบบดิจิทัลนั้น เพื่อต่อยอดการพัฒนาสำหรับการเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตการบินของโลกที่มีการบริหารจัดการข่าวสารการบินทั้งระบบ (System Wide Information Management: SWIM) ที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเติบโตของการขนส่งทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต และเชื่อมโยงระบบการบริหารข่าวสารการบินตามมาตรฐานสากลซึ่งสอดคล้องกับแผนการเดินอากาศสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และของภูมิภาค

ทั้งนี้ ความคืบหน้าล่าสุด กพท.ได้จัดทำแผนดำเนินการพัฒนางานด้านการบริหารข่าวสารการบิน (Aeronautical Information Management: AIM) และเสนอต่อ กบร. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว แต่ที่ประชุมเน้นย้ำให้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) พร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างจากประเทศอื่นเป็นต้นแบบ อาทิ สิงคโปร์ รวมถึงเร่งรัดกรอบการดำเนินการ โดย กพท. รับข้อสั่งการไปดำเนินการตามแผนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ครบถ้วน เพื่อให้การบริการข่าวสารการบินของประเทศดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เพื่อเปิดให้มีนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข่าวสารการบิน (AIS Provider) แทน กพท. โดยหลังจากนี้หรือตั้งแต่ .. 2564-มี.. 2565 กพท.จะดำเนินการตามแผนฯ รวมถึงตรวจสอบออกใบรับรองให้นิติบุคคลเป็นผู้ให้บริการข่าวสารการบินแทน อย่างไรก็ตาม คาดว่า กพท.จะสามารถส่งมอบ หรือถ่ายโอนงานให้นิติบุคคลดำเนินงานได้ในช่วงประมาณ มิ.. 2565 โดยตั้งเป้าหมายการพัฒนาต่อไปสู่การบริหารจัดการข่าวสารการบินทั้งระบบในปี 2567