สหประกันชีวิต พร้อมจ่ายเงินปันผลให้สหกรณ์ผู้ถือหุ้น หลังรอมานานกว่า 27 ปี

พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 ด้วยเห็นว่าบริษัทดำเนินกิจการมีผลกำไรมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถล้างขาดทุนสะสมได้จนหมดสิ้น อีกทั้งแนวโน้มธุรกิจของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ดี บริษัทจึงมีนโยบายจ่ายผลตอบแทนให้กับสหกรณ์ผู้ถือหุ้นต่อไป

พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมใหญ่ ในอัตรา 0.1118 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท คิดเป็นเงินปันผลประมาณ 10.25 % ของกำไรสุทธิปี 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในเดือนกันยายน 2564

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 เห็นชอบการคำนวณผลกำไรเพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ นับเป็นการสิ้นสุดการรอคอยของสหกรณ์ผู้ถือหุ้นที่รอคอยกันมาอย่างยาวนาน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ ต้องขอขอบคุณทุกๆ สหกรณ์ที่เป็นทั้งผู้ถือหุ้นและใช้บริการ ที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ยืนหยัด เคียงข้าง ร่วมทุกข์ร่วมสุข ผ่านร้อน ผ่านหนาวมาด้วยกันอย่างไม่หวั่นไหว จนทำให้กิจการมีความก้าวหน้า และเติบโตเป็นลำดับ จึงพูดได้ว่า ที่มีวันนี้ เพราะพี่น้องสหกรณ์ให้ความไว้วางใจด้วยดีเสมอมา และบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิการที่มั่นคงด้านการประกันชีวิตให้แก่ชาวสหกรณ์ต่อไป

สำหรับสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับสหกรณ์ผู้ถือหุ้นสูงสุด ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้แก่

1). ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 31,517,400 หุ้น คิดเป็น 29.37 %

2). สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 19,020,000 หุ้น คิดเป็น 17.72 %

3). สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 10,000,001 หุ้น คิดเป็น 9.32 %

4). สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 7,744,500 หุ้น คิดเป็น 7.22 %

5). สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ถือหุ้นจำนวน 7,480,000 หุ้น คิดเป็น 6.97 %

6). สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต จำกัด ถือหุ้นจำนวน 5,725,000 หุ้น คิดเป็น 5.34 %

7). สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ถือหุ้นจำนวน 1,049,644 หุ้น คิดเป็น 0.98 %

8). สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ถือหุ้นจำนวน 1,000,001 หุ้น คิดเป็น 0.93 %

9). สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด ถือหุ้นจำนวน 520,000 หุ้น คิดเป็น 0.48 %

10). สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด ถือหุ้นจำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็น 0.47 %

“เมื่อรวมกับผู้ถือหุ้นอื่น ๆ อีก 22,749,724 หุ้น คิดเป็น 21.22 % บริษัทจึงมีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 107,306,270 หุ้น คิดเป็น 100 %” พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร กล่าวทิ้งท้าย