โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ครั้งที่ 8

เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการเปิดโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ครั้งที่ 8 และโครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ของสำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง โดย นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน ณ บริเวณป่าชายเลนแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพ บูรณะซ่อมแซมสะพานไม้ และทำความสะอาดรอบพื้นที่ป่าชายเลน ให้มีความสมบูรณ์ สะอาดปลอดภัย คงไว้ซึ่งป่ายชายเลนแหลมฉบังที่สวยงาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มาศึกษา เยี่ยมชมป่าชายเลนแหลมฉบัง โดยมี ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ประธานชุมชน ผู้แทนชุมชน เข้าร่วมงานด้วย