ทช.รับลูก ‘ศักดิ์สยาม’ ลุยติดเสาหลักนำทางยางพารา จ.อุบลฯ ระยะทาง 14 กม. อำนวยความปลอดภัยผู้ใช้ทาง

ทางหลวงชนบทรับลูกศักดิ์สยามลุยติดตั้งเสาหลักนำทางยางธรรมชาติบนถนนสาย อบ.3021 .อุบลราชธานีระยะทาง 14.66 กม. เพิ่มประสิทธิภาพอำนวยความปลอดภัยผู้ใช้ทาง พร้อมส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุว่า แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี หมวดบำรุงทางหลวงชนบทเขมราฐ ดำเนินการติดตั้งเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) บนถนนทางหลวงชนบท สาย อบ.3021 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202-บ้านนาเจริญ .เขมราฐ .อุบลราชธานี มีระยะทางตลอดสาย 14.66 กิโลเมตร (กม.)

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทาง ป้องกันและลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้ผลักดันการใช้ยางพาราภายในประเทศมาเป็นส่วนผสมในอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้มากขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศได้เป็นอย่างดี