เปิดแบบ ‘ ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา’ มูลค่า 3.32 หมื่นล้าน เชื่อมโครงข่ายภาคตะวันออกรับ EEC คาดตอกเข็มปี 67 แล้วเสร็จปี 70

ทางหลวงเปิดแบบทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรามูลค่า 3.32 หมื่นล้าน สร้างถนน 6 ช่องเลน พร้อมทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ เชื่อมโยงโครงข่ายภาคตะวันออก รองรับ EEC เร่งออก ...เวนคืนในปี 65-66 ก่อนลุยตอกเข็มปี 67 แล้วเสร็จปี 70

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล.ได้ดำเนินการโครงการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคตะวันออก ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา .ฉะเชิงเทรา โดยมีลักษณะโครงการเป็นวงแหวนรอบเมืองฉะเชิงเทรานั้น มีขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร (กม.) พร้อมทั้งออกแบบก่อสร้างทางแยกต่างระดับในโครงการทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา จำนวน 8 แห่ง

นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จำนวน 3 แห่ง โดยก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟสายกรุงเทพฯฉะเชิงเทรา บนทางเลี่ยงเมืองด้านใต้ จำนวน 2 จุด ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ สายฉะเชิงเทราอรัญประเทศ บนทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ จำนวน 1 จุด ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง จำนวน 2 แห่งก่อสร้างจุดกลับรถ จำนวน 29 แห่ง ใช้งบประมาณ 33,200 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง 23,500 ล้านบาท และค่าเวนคืน 9,700 ล้านบาท

ปัจจุบันดำเนินการออกแบบรายละเอียดพร้อมประเมินศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของโครงการทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนทางเลี่ยงเมืองด้านเหนือ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 หลังจากนี้ ทล. จะดำเนินการในขั้นตอนการจัดทำข้อมูล เพื่อเตรียมการในการขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินประมาณ ปี 2565-2566 ทั้งนี้ หากโครงการได้ดำเนินการในขั้นตอนการเวนคืนที่ดินแล้ว ทล.จะดำเนินการเสนอของบประมาณดำเนินการก่อสร้างต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ประมาณปี 2567 แล้วเสร็จปี 2570

สำหรับโครงการดังกล่าวนั้น เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างกรุงเทพมหานครตามแนวถนนสุวินทวงศ์ หรือทล.304 ถึงตัวเมืองฉะเชิงเทราไปสู่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันออกหรือโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า ในปัจจุบันมีทางหลวงสายสำคัญที่ตัดผ่านตัวเมืองฉะเชิงเทรา คือ ทางหลวงหมายเลข 304 ทางหลวงหมายเลข 3200 ทางหลวงหมายเลข 314 และทางหลวงหมายเลข 315 เนื่องจากการพัฒนาของพื้นที่โดยรอบเป็นย่านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ทำให้ยานพาหนะขนาดใหญ่ที่เดินทางระหว่างจังหวัดหรือภูมิภาค ที่ใช้เส้นทางนี้ผ่านตัวเมืองฉะเชิงเทรามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความแออัดขึ้นในการสัญจรย่านเขตเมือง ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

ดังนั้น ทล. จึงมีแนวคิดที่จะก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในเขตตัวเมืองและเส้นทางเชื่อมโยง ช่วยส่งเสริมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนของจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีความสมบูรณ์ ทำให้การเดินทางและขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการขนส่งโลจิสติกส์ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

สำหรับลักษณะโครงการเป็นวงแหวนรอบเมืองฉะเชิงเทรานั้น มีขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร(กม.) โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทางหลวงหมายเลข 304 (สุวินทวงศ์ฉะเชิงเทรา) ประมาณ กม. ที่71+982 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 365 หรือแยกสตาร์ไลท์ โดยพื้นที่ที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ประกอบด้วยพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ .เมืองฉะเชิงเทรา .คลองเขื่อน .บางคล้า และ .บ้านโพธิ์ โดยแบ่งการสำรวจและออกแบบ ออกเป็น3 ตอน คือ

1.ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านเหนือ) ระยะทางประมาณ 20 กม. เชื่อมระหว่าง ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า ตั้งแต่ กม. 0+000 ถึง กม. 20+150 (อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียด ปี 2563 – 2564)

2.ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านใต้) ส่วนที่ 1 ระยะทางประมาณ 16 กม. เชื่อมระหว่าง ตำบลสาวชะโงกอำเภอบางคล้า และตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ ตั้งแต่ กม. 20+150 ถึง กม. 36+030 (ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จปี 2563)

3.ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านใต้) ส่วนที่ 2 ระยะทางประมาณ 14 กม. เชื่อมระหว่าง ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ และตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ กม. 36+030 ถึง กม. 50+835 (ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ปี 2563)

นายสราวุธ กล่าวต่ออีกว่า ทล.ได้ออกแบบก่อสร้างทางแยกต่างระดับในโครงการทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา จำนวน 8 แห่ง คือ

  1. บริเวณจุดตัดทางหลวง หมายเลข 365 (ทางแยกต่างระดับท่าไข่) ออกแบบสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข365 ขนาด 3 ช่องจราจร และออกแบบสะพานเลี้ยวขวา ขนาด 1 ช่องจราจร การจราจรพื้นราบมีจุดกลับรถใต้สะพานและจุดกลับรถในแนวทางหลวงหมายเลข 365
  2. บริเวณจุดตัดทางหลวง หมายเลข 3200 (ทางแยกต่างระดับบางขวัญ) ออกแบบสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 3200 และข้ามทางรถไฟ ขนาด 6 ช่องจราจร ทางเชื่อมแบบเลี้ยววน (Loop ramp) ขนาด 2 ช่องจราจรสะพานเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3200 ขนาด 1 ช่องจราจร และสะพานเชื่อมแยกออกจากทางหลวงหมายเลข 3200 ขนาด 1 ช่องจราจร การจราจรพื้นราบมีจุดกลับรถใต้สะพาน
  3. บริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข 304 (ทางแยกต่างระดับเสม็ดใต้) ออกแบบเป็นสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 304 ขนาด 6 ช่องจราจร ทางเชื่อมแบบเลี้ยววน (Loop ramp) จำนวน 2 ช่องจราจร และทางเชื่อมแบบวนกึ่งตรง (Semi-directional ramp) จำนวน 2 ช่องจราจร การจราจรพื้นราบมีจุดกลับรถใต้สะพาน
  4. บริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ทางแยกต่างระดับหนองบัว) ออกแบบสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 315 และทางรถไฟสายฉะเชิงเทราสัตหีบ (เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินขนาด 6 ช่องจราจร และสะพานทางเชื่อม การจราจรพื้นราบมีจุดกลับรถใต้สะพาน
  5. บริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข 314 (ทางแยกต่างระดับประเวศ 1) ออกแบบสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 314 ขนาด 6 ช่องจราจร ทางเชื่อมลักษณะเลี้ยววน (Loop ramp) ขนาด 1 ช่องจราจร และสะพานยกระดับแบบทางเชื่อมวนกึ่งตรง (Semi-directional ramp) ขนาด 1 ช่องจราจร การจราจรพื้นราบมีจุดกลับรถใต้สะพาน
  6. บริเวณจุดตัดทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 (ทางแยกต่างระดับประเวศ 2) ออกแบบสะพานยกระดับข้ามทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 ขนาด 2 ช่องจราจร และสะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ ขนาด 6 ช่องจราจร การจราจรพื้นราบมีจุดกลับรถใต้สะพาน
  7. บริเวณจุดตัดทางหลวงชนบทสาย ฉช.2004 (ทางแยกต่างระดับบางเตย) ออกแบบสะพานยกระดับข้ามทางหลวงชนบทสาย ฉช.2004  ขนาด 6 ช่องจราจร การจราจรพื้นราบเป็นวงเวียน
  8. บริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข 304 (ทางแยกต่างระดับวังตะเคียน) ออกแบบสะพานยกระดับในแนวทางหลวงหมายเลข 304 ข้ามทางเลี่ยงเมือง ขนาด 3 ช่องจราจร และออกแบบทางลอด ลอดใต้ทางหลวงหมายเลข 304 ขนาด 4 ช่องจราจร การจราจรพื้นราบเป็นวงเวียน