‘ศักดิ์สยาม’ สั่งหน่วยงาน ‘ขนส่งสาธารณะ’ เข้มการเดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุด 13 จังหวัด ให้บริการผู้โดยสารไม่เกิน 50% ของความจุ-เว้นระยะห่าง เริ่ม 21 ก.ค.นี้

ศักดิ์สยามสั่งหน่วยงานด้านขนส่งสาธารณะลุยมาตรการรับแนวทาง ศบค. เข้มการเดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุด 13 จังหวัด จำกัดจำนวนผู้โดยสารใช้บริการไม่เกิน 50% ของความจุเว้นระยะห่าง พร้อมจัดขนส่งสาธารณะให้เพียงพอต่อความจำเป็นเวลาที่เหมาะสม เริ่ม 21 ..นี้ เป็นต้นไป

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ วันนี้ (18 .. 2564) ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน..2548 (ฉบับที่ 28) เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีการปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ กำหนดปรับปรุงเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

แฟ้มภาพ

สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนั้น จำนวน  13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.), นครปฐม,  นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, พระนครศรีอยุธยา, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา ทั้งนี้ เพื่อลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดที่ได้มีคำสั่ง เลี่ยง จำกัด หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน หรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ตนได้สั่งการไปยังหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนด และประกาศในราชกิจจาฯ ฉบับที่ 28 ดังกล่าว โดยเฉพาะในเรื่องของการขนส่งสาธารณะ ที่กำหนดให้กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร จังหวัด หรือหน่วยงาน ที่รับผิดชอบกํากับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภท ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และการขนส่งสาธารณะทุกประเภทระหว่างจังหวัดทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแนวทางที่ ศปก.ศบค. กําหนด

โดยจํากัดจํานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกิน 50% ของความจุผู้โดยสาร สําหรับยานพาหนะแต่ละประเภท รวมทั้งจัดให้มีการเว้นระยะห่าง และการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาจัดการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอต่อความจําเป็นและตามเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอํานวยความสะดวกการขนส่งประชาชนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีน และบริการทางการแพทย์ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 .. 2564 เป็นต้นไป

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า สั่งการให้พิจารณาการเรื่องความถี่ในการให้บริการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อไม่ต้องเกิดความแออัด และเน้นย้ำให้มีมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) และขอความร่วมมือให้รถสาธารณะ มีการตรวจวัดอุณหภูมิอย่างเข้มงวด เพื่อลดการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้ง ยังได้เน้นย้ำให้การปฏิบัติงานหลังจากนี้ เป็นการประชุมออนไลน์ และปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เป็นหลัก แต่ในส่วนงานบริการประชาชน ยังขอให้ดำเนินการตามปกติ และให้เข้มงวดมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ