DITP ปลื้มกระแสตอบรับดี Cross Border Logistics Solution Center สร้างมูลค่ากว่า 88 ล้านบาท

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการ Cross Border Logistics Solution Center ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศในส่วนภูมิภาค 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี (วันที่ 4 มิถุนายน 2564) จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 18 มิถุนายน 2564) และ จังหวัดอุดรธานี (วันที่ 25 มิถุนายน 2564) เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย รวมถึงสร้างเครือข่ายและขยายพันธมิตรระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย/ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ กับผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศ ตรงตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) นอกจากนี้ ภายในศูนย์ให้บริการฯ ยังได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ด้านต่างๆ มาให้คำปรึกษาแก่ผู้ส่งออก/ผู้ที่สนใจ ในรูปแบบของศูนย์ให้บริการเคลื่อนที่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริการผู้เข้าร่วมงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยขั้นสูงสุด ทั้งนี้ ผลการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2564 ในส่วนภูมิภาค มีผู้ประกอบการส่งออกเข้ารับคำปรึกษากว่า 97 ราย และสร้างมูลค่าทางการค้ารวมกว่า 88 ล้านบาท

กิจกรรมภายในศูนย์ให้บริการประกอบด้วย กิจกรรมให้บริการด้านคำแนะนำ/ปรึกษาโดยหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งออก ด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ด้านโลจิสติกส์ประเภท Last Mile Delivery ด้านเงินทุน และกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching) ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย และผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาค โดยการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถช่วยให้ผู้บริการโลจิสติกส์ไทยสามารถสร้างโอกาสทางการค้าและขยายเครือข่ายพันธมิตรได้ทั่วประเทศ และผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศไทยสามารถเข้าถึงการให้บริการโลจิสติกส์ได้อย่างสะดวกภายใต้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกำหนดจัด Online Cross Border Logistics Solution Center ได้ภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง (TILOG VE 2021) ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลและรายละเอียดกิจกรรมได้ทาง www.tradelogistcis.go.th/cross หรือ Facebook Fanpage : DITP.Logistics