กรุงศรี จัดทัพหนุนลูกค้าธุรกิจใหญ่ ผ่าน 3 กลยุทธ์ สู่การเป็นธนาคารพันธมิตรของลูกค้า เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เดินหน้าสนับสนุนลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ของธนาคาร ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก พร้อมจัดทัพผู้บริหารใหม่สานพันธกิจสู่การเป็นธนาคารพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับลูกค้า โดยเมื่อเร็วๆนี้ได้ประกาศแต่งตั้ง นายประกอบ เพียรเจริญ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ นำทัพบริหารงานกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจของธนาคาร (Corporate and Investment Banking Group)

นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารเห็นความสำคัญของลูกค้าธุรกิจทุกกลุ่ม จึงได้จัดทีมดูแลแต่ละกลุ่มเป็นการเฉพาะ สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่นั้นมีความสำคัญในการนำพาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นกลุ่มที่กรุงศรีเน้นการดูแลเป็นรายลูกค้า โดยล่าสุดกรุงศรีได้แต่งตั้ง คุณประกอบ เพียรเจริญ ขึ้นเป็นผู้บริหารใหม่ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ที่จะมาเป็นผู้นำทัพสานพันธกิจหลักในการพากรุงศรีสู่การเป็นธนาคารพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจ คุณประกอบเป็นคนรุ่นใหม่ที่ผ่านประสบการณ์ในการดูแลกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่มานาน มีความสามารถในการบริหารและสร้างทีม เชี่ยวชาญในการแนะนำการวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า  โดยที่ผ่านมาคุณประกอบเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือของกรุงศรีและ MUFG ในการขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างการเติบโตให้กับลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับ ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าคุณประกอบจะสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและสนับสนุนลูกค้าในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านเครือข่ายธุรกิจของ MUFG ภายใต้ห่วงโซ่ธุรกิจและสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของลูกค้าของธนาคารได้อย่างดีเยี่ยม”

นายประกอบ เพียรเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ เปิดเผยว่า “ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ในปัจจุบันมีความต้องการที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น จากความท้าทายของภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมไปถึงการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำธุรกรรมการเงินมากขึ้น ธนาคารมีความพร้อมในการสนับสนุนลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่องด้วยบริการทางการเงินโดยมุ่งเน้นสินเชื่อคุณภาพที่ตอบโจทย์ในหลากหลายรูปแบบของแต่ละธุรกิจ นวัตกรรมทางเงินใหม่ๆ การสนับสนุนลูกค้าระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้ ตราสารทุน สินเชื่อโครงการ การซื้อขายกิจการ ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

  1. ให้ความสำคัญในหลักการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยผลักดันผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งที่ผ่านมากรุงศรีโดยความร่วมมือกับ MUFG ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการเงินกู้ร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Mandated Lead Arrangers and Bookrunners) รวมถึงเป็นผู้ประสานงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Coordinators) ในการให้สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan) ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น  การออกตราสารหนี้ (พันธบัตร และหุ้นกู้) ที่มีลักษณะเป็น Green Bond, Social Bond, Sustainability Bond)  ซึ่งเป็นการระดมทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
  2. มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของห่วงโซ่ธุรกิจ (Value Chain / Supply Chain) ด้วยการประสานประโยชน์ของกลุ่มลูกค้าธุรกิจเข้าด้วยกัน โดยทำงานร่วมกับทางกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME กลุ่มลูกค้าธุรกิจญี่ปุ่น และบรรษัทข้ามชาติ
  3. การใช้เครือข่ายที่แข็งแกร่งของกรุงศรีและ MUFG ในการขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้า เช่น การทำ Business Matching, การซื้อขายกิจการ การระดมทุนทั้งในรูปแบบสินเชื่อ และตราสารหนี้ สกุลเงินต่างประเทศ รวมทั้งการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย

ทั้งนี้ธนาคารยังให้สินเชื่อระยะยาวอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เป็นรายแรกในประเทศไทย พร้อมทำสัญญาธุรกรรมอนุพันธ์อ้างอิง THOR ขานรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในการยกระดับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ของธนาคาร ”

“นอกจากนั้น ธนาคารยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าโดยผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของธนาคาร (Relationship Manager-RM) ซึ่งธนาคารได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ดียิ่งๆขึ้น โดยได้แบ่งกลุ่ม RM เป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีมดูแลลูกค้าบริษัทไทยที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่และทีมดูแลลูกค้าบรรษัทไทย”

โดยธนาคารได้แต่งตั้ง: นายธงชัย วาจาพัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Banking Division) รับผิดชอบบริหารทีม RM ดูแลลูกค้า Thai Corporate

นายศรัณย์ ศศะนาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่ (Global Corporate Banking Division) รับผิดชอบบริหารทีม RM ดูแลลูกค้า Thai Global Corporate