‘ทางหลวง’ ผุด 5 ทางแยก จ.เชียงใหม่ ทล.121 ขนาดถนน 4-6 เลน คาดปีงบ 65 ลุยสร้าง 2 ทางแยก มูลค่า 1,500 ล้าน

ทางหลวงอัปเดตโครงการออกแบบปรับปรุง ทล.121 “ช่วงจุดตัด ทล.108-จุดตัด 1006” .เชียงใหม่ เป็น 4-6 ช่องจราจร คาดปีงบ 65 ลุย 2 ทางแยกแยกสันกลางแยกหลุยส์วงเงิน 1,500 ล้าน ก่อสร้าง 2 ปี ช่วยแก้ไขปัญหาจราจร รองรับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งอย่างยั่งยืน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า ทล.ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 หรือวงแหวนรอบ 3 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 108-จุดตัดทางหลวงหมายเลข1006 เนื่องจากปัจจุบันทางหลวงสายดังกล่าว มีปริมาณจราจรหนาแน่น ทำให้รถสะสมเป็นระยะทางยาวบริเวณทางแยก ประกอบกับเป็นจุดเชื่อมต่อกับทางหลวงสายสำคัญ จึงนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรบนสายทางดังกล่าว และโครงข่ายทางหลวงที่ใกล้เคียง อันจะเป็นประโยชน์ต่อภาคการขนส่ง และการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ทั้งนี้ พื้นที่โครงการครอบคลุมใน 4 อำเภอ 9 ตำบล ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอหางดง อำเภอสารภี และอำเภอสันกำแพง และ 9 ตำบล ได้แก่ ตำบลป่าแดด ตำบลหนองคาย ตำบล สันผักหวาน ตำบลท่าวังตาล ตำบลดอกแก้วตำบลหนองผึ้ง ตำบลไชยสถาน ตำบลป่าบง ตำบลสันกลาง และตำบลต้นเปา โดยจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม. 0+000 และสิ้นสุดที่ กม. 16+346 ระยะทางประมาณ 16.3 กิโลเมตร (กม.)

สำหรับออกแบบให้มีการผสมผสานระหว่างแนวคิดด้านวิศวกรรม แนวคิดด้านภูมิสถาปัตยกรรมที่เน้นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ และการออกแบบเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับรูปแบบก่อสร้างทั่วไปเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร และ 6 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร

แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางชนิดกดร่อง (Depressed Median)  ส่วนช่วง กม. 10+500-กม.15+310 แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก (Raised Median) ทางขนานที่ให้บริการชุมชน 2 ข้างทาง ออกแบบแยกจากทางสายหลักด้วยเกาะกลางแบบกดร่อง (Depressed Median)

สำหรับรูปแบบทางแยกโครงการมีอยู่ด้วยกัน 5 ทางแยกดังนี้

  1. ทางแยกสะเมิง ทล.121 ตัด ทล.108 (กม.0+000) แบ่งเป็น 1.ออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับแบบทางเลี้ยววน (Loop Ramp) สำหรับทิศทางจราจรที่มาจากหนองควาย มุ่งหน้า .หางดง และจาก .สันกำแพงมุ่งหน้าสู่เชียงใหม่ 2.ทิศทางเลี้ยวขวาจาก .หางดง มุ่งหน้า .สันกำแพง ให้ใช้สะพานทางเลี้ยวกึ่งตรง 3.ทิศทางเลี้ยวขวาจากเชียงใหม่ไปหนองควาย ให้ใช้ทางกลับรถใต้สะพานบน ทล.121 และ 4.แยกพืชสวนโลกออกแบบเป็นสะพานข้ามแยกในทิศทาง.หางดง มุ่งหน้าไปตัวเมืองเชียงใหม่
  2. ทางแยกกองทราย ทล.121 ตัด ทล.106 (กม.8+500) เป็นพื้นที่คุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อม มีแนวคิดออกแบบเพื่ออนุรักษ์ต้นยางนาบริเวณทางแยก โดยออกแบบการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 เป็นรูปแบบสะพานข้ามแยกการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 106 และทิศทางเลี้ยวขวาให้ใช้วงเวียน
  3. ทางแยกซุปเปอร์ไฮเวย์ ทล.121 ตัด ทล.11 (กม.10+000)  ก่อสร้างทางแยกต่างระดับให้สมบูรณ์ เพิ่มช่องทางเลี้ยวมุ่งหน้าไป .ลำพูน และทางเลี้ยววน (Loop Ramp) มุ่งหน้าไป .หางดง  ออกแบบทางเลี้ยวระดับพื้นเชื่อมทางเลี้ยววน(Loop Ramp) เดิมเพื่อรองรับการจราจรจากถนนเลียบทางรถไฟมุ่งหน้าไป .สันกำแพง
  4. ทางแยกสันกลาง ทล.121 ตัด ทล.1317 (กม.13+000) ออกแบบการจราจรทางตรงบนทางหลวงหมายเลข 1317 และทางหลวงหมายเลข 121 ให้เป็นสะพานข้ามทางแยกที่ระดับ 2 และ 3 ตามลำดับ ทิศทางเลี้ยวขวาทุกทิศทางออกแบบให้ใช้วงเวียน (ระดับ 1) สำหรับทิศทางอื่นเป็นทางเลี้ยวระดับพื้น
  5. ทางแยกต้นเปาพัฒนาหรือแยกหลุยส์ ทล.121 ตัด ทล.1006 (กม.15+310) ออกแบบการจราจรทิศทางตรงบนทางหลวงหมายเลข 121 ใช้สะพานข้ามทางแยก ทางเลี้ยวขวาทุกทิศทางออกแบบให้ใช้วงเวียน สำหรับทิศทางอื่นเป็นทางเลี้ยวระดับพื้น ทิศทางตรงบนทางหลวงหมายเลข 1006 ออกแบบให้ใช้ทางลอด สำหรับรถที่สูงไม่เกิน 3.50 เมตร

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม.12+200 ที่ผ่านทา งแยกสะเมิง แยกกองทราย และแยกซุปเปอร์ไฮเวย์ ตรวจสอบพบว่าเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่ต้องศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานเพื่อเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

ในส่วนแยกสันกลาง และแยกต้นเปาพัฒนา (แยกหลุยส์) นั้น สามารถดำเนินการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจราจรได้ก่อน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 และคาดว่าใช้เวลาก่อสร้างอย่างน้อยประมาณ 2 ปี

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางช่วยพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกรวดเร็ว รวมถึงสนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยในอนาคต