เสร็จสมบูรณ์! ถนนเลียบชายฝั่งทะเลใต้ เชื่อม ‘หาดทุ่งวัวแล่น-ปากน้ำชุมพร‘ ดันเป็นถนนท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ‘ระดับสากล’

ทางหลวงชนบทสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ สาย ชพ.4008 เส้นทางเชื่อมหาดทุ่งวัวแล่นปากน้ำชุมพรกว่า 24 กม. เสร็จสมบูรณ์แล้ว เสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อัพเกรดคุณภาพชีวิตประชาชน ดันเป็นถนนท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับสากล

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายชพ.4008 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001-บ้านโพธิ์แบะ .เมือง .ชุมพร ระยะทาง 24.56 กิโลเมตร (กม.) แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้าง หาดทุ่งวัวแล่น .สะพลี .ประทิว .ชุมพร และจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4119 เชื่อมต่อปากน้ำชุมพรเก่า .เมือง .ชุมพร

โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1-2 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 แห่ง จุดพักรถขนาดเล็ก 1 แห่ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินการของ ดังกล่าวนั้น โดย ทช.ได้ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่ .สมุทรสงครามเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนดังกล่าวให้มีความต่อเนื่อง ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนให้มีความต่อเนื่อง และส่งเสริมให้เป็นถนนท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับสากลอย่างยั่งยืน