‘คมนาคม’ ผนึก ‘ญี่ปุ่น’ ร่วมมือ 5 ปี ด้านแผนงานนโยบาย-เทคโนโลยี พร้อมแชร์ประสบการณ์-ข้อมูล แก้ปัญหาจราจร

“คมนาคม” ผนึก MLIT จรดปลายปากกาความร่วมมือด้านแผนงานนโยบายและเทคโนโลยีการจราจร ระยะเวลา 5 ปี วางเป้าหมาย 4 ด้าน ลุยแลกเปลี่ยนเทคฯ-ประสบการณ์-แชร์ข้อมูลการ PPP พ่วงศึกษาอุโมงค์ทางลอด หวังแก้ปัญหาจราจร พร้อมตั้งคณะ กก. ขับเคลื่อนความร่วมมือฯ ให้เป็นรูปธรรม

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านแผนงานนโยบายและเทคโนโลยีการจราจร ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (MLIT) โดยมีนายอาคาบะ คาซูโยชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง MLIT ร่วมลงนามฯ ทั้งนี้ กรรลงนามดังกล่าว ใช้รูปแบบเวียนลงนามผ่านช่องทางการทูต ส่งผลให้บันทึกความร่วมมือฯ มีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการแล้ว

สำหรับบันทึกความร่วมมือฯ ดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2564-2569) มีสาระสำคัญ และเป้าหมาย 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.การแลกเปลี่ยนนโยบาย เทคโนโลยี และประสบการณ์ในด้านการจราจร 2.การศึกษาอุโมงค์ทางลอดถนน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร (กทม.) 3.การแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศของฝ่ายญี่ปุ่นในด้านการดำเนินการ และเทคโนโลยีการบำรุงรักษา ถนนลอดอุโมงค์ ทางหลวงพิเศษ และทางพิเศษ และ 4.การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรูปแบบเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership: PPP)

ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน เพื่อพิจารณารายละเอียด และกำกับดูแลความก้าวหน้าการดำเนินการความร่วมมือ ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นโดย MLIT จะเข้าร่วมการประชุม และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินการความร่วมมือให้เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป