‘สหภาพรถไฟฯ’ ยื่นหนังสือขอให้ศาลปกครองสูงสุด รื้อ ‘คดีโฮปเวลล์’ ขึ้นมาพิจารณาใหม่ ชี้เพื่อประโยชน์ประเทศชาติ-ปชช.

สหภาพรถไฟฯบุกศาลปกครอง ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการฯ เสนอคำร้องขอให้ศาลฯ หยิบคดีโฮปเวลล์มาพิจารณาใหม่อีกครั้ง หลังคมนาคมรฟท.” เตรียมยื่นคำร้องฯ ขอรื้อฟื้นพิจารณาคดี ลั่น! เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติปชช.

นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (22 มิ.. 2564) ตนได้ทำหนังสือ เพื่อยื่นถึงเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ในที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด กรณีคดีการจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยให้กับบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้เนื่องด้วยกระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ดำเนินการเตรียมยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาคดีดังกล่าวใหม่ ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย ที่ 5/2564 ลงวันที่ 17 มี.. 2564

โดยระบุว่า มติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ 18/2555 (วันที่ 27 .. 2556) เรื่องปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดีปกครอง เป็นการออกระเบียบตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ..2542 โดยอ้างมติที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุด เรื่องการนับอายุความฟ้องศาลปกครองมาตรา44 แต่มิได้ดำเนินการตามมาตรา 5 และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 3 วรรคสอง และมาตรา 197 วรรคสี่ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญบัญญัติให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มีผลผูกพันต่อศาลและทุกองค์กรนั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากคดีดังกล่าว เกี่ยวข้องกับระเบียบที่ออกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาของศาลปกครอง และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าระเบียบดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรฉบับปัจจุบัน ย่อมมีผลต่อการที่กระทรวงคมนาคม และ รฟท.จะยื่นรื้อคดีใหม่ ทั้งประเด็นการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งการนับอายุความของคดีที่ถูกต้องว่า คดีดังกล่าวหมดอายุความไปก่อนหน้านั้นหรือไม่

ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาคำร้องขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ดังกล่าวข้างต้น มีความรอบครอบ ซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นจำนวนมาก เพราะเกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดิน และประโยชน์สาธารณะ ซึ่งจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัดนั้น เป็นเงินจำนวนมหาศาลที่มาจากภาษีของประชาชนทั้งประเทศ

โดย สร.รพท. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ..2543 มาตรา 40 (4) ดำเนินการและให้ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ จึงขอเสนอให้เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้เสนอคำร้องของกระทรวงคมนาคม และ รฟท.ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด ได้พิจารณาคดีด้วยความรอบครอบ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนด้วย