เตรียมตัว! ‘คมนาคม’ จ่อรับบัณฑิตจบใหม่เข้าทำงาน ‘พนักงานราชการฯ’ 546 อัตรา กระจาย ‘ขนส่งจังหวัด-สนามบินภูมิภาค’ สัญญาสั้น 1 ปี

คมนาคมรับลูกมติ ครม. เร่งจัดสรรตำแหน่งงานรับบัณฑิตจบใหม่เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ” 546 อัตราพร้อมเคาะหน่วยงานเปิดรับเข้าทำงานขนส่งจังหวัดฯ 406 อัตราสนามบินภูมิภาค 140 อัตราช่วยบรรเทาการว่างงานช่วงโควิด-19 สัญญาจ้างระยะสั้น 1 ปี สิ้นสุด 30 .. 65

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 มิ.. 2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ และผลการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (..) เสนอ โดยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ในระยะสั้น 1 ปี ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือนตลอดสัญญาการจ้างงาน หรือสิ้นสุดสัญญาไม่เกินวันที่ 30 .. 2565 นั้น

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากมติ ครม. ดังกล่าว ในส่วนของกระทรวงคมนาคมมีการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 546 อัตรา ใน 105 หน่วยงาน แบ่งเป็น ส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค 29 หน่วยงาน และส่วนราชการในภูมิภาคระดับจังหวัด 76 หน่งยงาน ทั้งนี้ ตนได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ไปดำเนินการจัดสรร และพิจารณาพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อให้เกิดการจ้างงานอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นการจ้างงานระยะสั้น 1 ปี

แฟ้มภาพ

ด้านรายงานข่าวจาก ขบ. ระบุว่า ขบ. ได้มีการจัดสรรอัตรากำลัง เพื่อรับบัณฑิตจบใหม่เข้าเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ระยะสั้น 1 ปี ตามมติ ครม. จำนวน 406 อัตรา โดยจะปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานขนส่งจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ ส่วนตำแหน่งที่จะเปิดรับมีตำแหน่งใดบ้างนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณา ขณะเดียวกัน ขั้นตอนและกระบวนการสรรหาหลังจากนี้ ขบ. จะดำเนินการตามเกณฑ์ที่ .. กำหนด และจะเป็นไปตามกำหนดการที่จะต้องประกาศรายงานผลการจ้างงาน ภายในวันที่ 16 .. 2564

แฟ้มภาพ

ขณะที่นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดี ทย. กล่าวว่า ทย. ได้มีการจัดสรรเพื่อรับบัณฑิตจบใหม่เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 140 อัตรา โดยตำแหน่งที่จะเปิดรับ คือ เจ้าหน้าที่ภายในท่าอากาศยาน เช่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในท่าอากาศยานภูมิภาคขนาดใหญ่ อาทิ ท่าอากาศยานกระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช อุดรธานี และขอนแก่น แต่ยอมรับว่า เนื่องจากเป็นการจ้างงานในระยะสั้นเพียง 1 ปีเท่านั้น ประกอบกับขณะนี้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทย. จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาขั้นตอนการเปิดรับว่า จะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากหากต้องเปิดสอบ อาจจะใช้ระยะเวลานาน

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า สำหรับกรอบระยะเวลาในการดำเนินการนั้น สำนักงาน .. จะแจ้งผลการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ภายในกลาง .. 2564 และให้ส่วนราชการทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ (สงป.) จากนั้นส่วนราชการเริ่มดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจระหว่าง ..-มิ.. 2564 ก่อนที่ส่วนราชการรายงานผลการจ้างงาน ภายในวันที่ 16 .. 2564 และรายงานผลสัมฤทธิ์ของการจ้างงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์ของงาน) ภายในวันที่ 30 .. 2565