กนอ.เปิด“ศูนย์ SMEs–ITC”ที่นิคมฯบางปะอิน

กนอ. เปิดความพร้อมการให้บริการเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ โซนพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และใกล้เคียง ด้วยการบริการที่ทันสมัย ผ่าน“ศูนย์ SMEs–ITC” ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หนุนศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยเข้มแข็งทางธุรกิจต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มพร้อมรับการแข่งขันในอนาคต อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ได้จัดพิธีเปิดศูนย์ SMEs Industry Transformation Center หรือ SMEs-ITC ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและผลักดันให้เกิดการพัฒนา ยกระดับ และสนับสนุน SMEs และ Startup ผ่านการให้คำปรึกษา บริการด้านการประกอบธุรกิจ การวิจัยเชิงพาณิชย์ และด้านการเงิน ตลอดจนบ่มเพาะธุรกิจผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การขับเคลื่อนของพลังประชารัฐ เพื่อให้บริการ สนับสนุนช่วยเหลือและเชื่อมโยงการบริการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SMEsทั้งในและนอกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ศูนย์บริการดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์แรกในการส่งเสริมสนับสนุนให้ SMEs และ Startup ในพื้นที่ภาคกลาง ทั้งการรับคำปรึกษา การเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการบริการทางการเงินและการลงทุน การตลาด และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทำงานเชื่อมประสานกับศูนย์ต่างๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้ง ทำหน้าที่ประสานกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาเฉพาะด้านกับ SMEs และ Startup อีกด้วย

นอกจากนี้การให้บริการของศูนย์ดังกล่าวได้ออกแบบให้เป็นพื้นที่ Co-Working Space สำหรับ SMEs และ Startup สามารถเข้ามาเรียนรู้ และรับการสนับสนุนและต่อยอดผลิตภัณฑ์ ด้วยแพรตฟอร์มการให้บริการที่ทันสมัยที่มีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้ในการออกแบบผลิตชิ้นงานต้นแบบเชิงอุตสาหกรรม ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องจักรที่ช่วยขึ้นรูปงานต้นแบบด้วยเทคโนโลยี (3D Printer) ทั้งโลหะ โพลีเมอร์ และ เรซินต่าง ๆ เครื่องขึ้นรูปงานพลาสติกด้วยเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 20 – 150 ตัน เครื่องเป่าลมพลาสติก เครื่องผสมเม็ดพลาสติก เครื่องกึ่งอัตโนมัติ (CNC) และ ต้นแบบของ Learning Factory เป็นต้น ซึ่งขณะนี้แต่ละพื้นที่ได้พร้อมให้บริการด้านความช่วยเหลือ และสนับสนุน ตลอดจนการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เช่นการวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ กระบวนการผลิต และแผนการตลาด เป็นต้น

อย่างไรก็ตามการเปิดศูนย์ SMEs-ITC ที่ผ่านมา กนอ.ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งเชื่อว่าการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการภายในศูนย์ดังกล่าวจะสามารถส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการในกลุ่ม SMEs และ Startup ทั่วประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประมาณ 3.1 ล้านราย ให้ตั้งตัว เติบโต และแข็งแรง สามารถแข่งขันได้ในตลาดขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีออกร้าน..ชม..ชิม..ช้อป.. โดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผู้ประกอบการในนิคมฯบางปะอิน และสินค้าจากกลุ่ม OTOP นวัตวิถี/ วิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้แก่ชุมชน และการพึ่งพาตนเองและครอบครัว ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจให้เข้มแข็งและเติบโตต่อไป