เปิดฉากการเป็นประธานอาเซียนของไทย จัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน ศก.กลางเดือนนี้

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี พร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียน ในปี 2562 ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (Advancing Partner ship for Sustainability)” ประเดิมจัดการประชุมเสาเศรษฐกิจอาเซียนครั้งแรก ระหว่างวันที่ 12-18 ม.ค.62 ณ กรุงเทพฯ ด้วยการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเสาเศรษฐกิจอาเซียนครั้งแรก ในปี 2562 ด้วยการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 12-18 ม.ค.62 ณ กรุงเทพฯ โดยในส่วนการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน จะมีวาระการหารือที่สำคัญ อาทิ 1.การพิจารณาให้ความเห็นชอบประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยเสนอให้อาเซียนร่วมกันดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ซึ่งจะประกอบด้วย 12 ประเด็นที่สำคัญ เช่น การเตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือ 4IR (การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4) การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ให้ครบทั้งอาเซียน 10 ประเทศ และการส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน  

2.การดำเนินงานขององค์กรรายสาขาที่อยู่ภายใต้การกำกับของเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจของอาเซียน เช่น  การทบทวนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน การจัดทำระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน และการจัดทำความตกลงยอมรับร่วมในสาขายานยนต์ของอาเซียน 3.แผนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 11 ประเทศ เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เป็นต้น

นางอรมน เสริมว่า นอกจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมและกิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น การประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (Committee of the Whole for the AEC) ซึ่งจะเป็นการประชุมร่วมกันของเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจและองค์กรรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน เช่น คณะกรรมการด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การอำนวยความสะดวกทางการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหารือแผนการดำเนินงานสำคัญในปี 2562 และประเด็นที่แต่ละสาขาจะต้องมีการดำเนินงานร่วมกัน 

นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดสัมมนาใหญ่ระหว่างประเทศ เรื่องการเตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือ 4IR หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ในวันที่ 14 มกราคม 2562 โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ รวมทั้งมีผู้บริหารขององค์กรชั้นนำจากภาครัฐและเอกชนของไทยและอาเซียนร่วมเสวนา

นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในช่วงดังกล่าว ไทยยังจะเป็นเจ้าภาพและรับหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน และคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน ซึ่งเป็นองค์กรรายสาขาด้านเศรษฐกิจภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดทำความตกลงอาร์เซป (RCEP) เพื่อจัดเตรียมท่าทีของอาเซียนสำหรับการประชุมเจรจาจัดทำความตกลงอาร์เซป ที่กำหนดจัดขึ้นในเดือน ก.พ.62 ณ บาหลี อินโดนีเซียด้วย

จะเห็นได้ว่า วาระการหารือของอาเซียนด้านเศรษฐกิจจะเน้นการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างอาเซียน การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการอาเซียนรับมือประเด็นท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นอนาคต ตลอดจนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การค้าระหว่างไทยและอาเซียนขยายตัว มีความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สืบเนื่องจากอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 1ของไทย ด้วยสัดส่วนการค้าสูงถึงร้อยละ 22.7 ของการค้าไทยกับโลก รองลงมาเป็นจีน (ร้อยละ 15.9) และญี่ปุ่น (ร้อยละ 12) เป็นต้น โดยการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในช่วง 11 เดือนแรกของปี 61 มีมูลค่าการค้ารวม 105,427 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 14.3 โดยไทยส่งออกไปอาเซียนในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 มูลค่า 63,105 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 42,321 ล้านเหรียญสหรัฐ” นางอรมน กล่าว