‘กรมรางฯ’ เร่งจัดทำเกณฑ์ออกใบอนุญาต ‘ขับรถไฟ-รถไฟฟ้า-ไฮสปีดเทรน’ ยกระดับความปลอดภัยขนส่งระบบราง

กรมรางฯจัดทำหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถไฟรถไฟฟ้าไฮสปีดเทรนรองรับพนักงานรถไฟเพิ่มทางคู่แล้วเสร็จ พร้อมมอบ .พระจอมเกล้าธนฯ ลุยศึกษา วอนผู้ให้บริการขนส่งระบบราง ออกใบรับรอง เตรียมพร้อมก่อน...รางฯ มีผลบังคับใช้ ยันออกใบอนุญาต ช่วยเพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัย

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 4-1/2564 วันนี้ (1 มิ.. 2564) ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางรางอาชีพผู้ขับเคลื่อนรถจักร (Locomotive Driver) และอาชีพผู้ขับเคลื่อนรถซ่อมบำรุง (Track Vehicle Driver) ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินการศึกษาโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ ในอนาคตเมื่อผลการศึกษาแล้วเสร็จ กรมการขนส่งทางรางจะทำงานร่วมกันกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการผลักดันให้เกิดมาตรฐานอาชีพ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานอาชีพ ช่างซ่อมบำรุงรถขนส่งทางรางด้วย โดยสามารถกำหนดหรือปรับปรุงร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามความในร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง .. ….

ขณะเดียวกัน กรมการขนส่งทางรางได้ขอความร่วมมือหน่วยงานผู้ให้บริการเดินรถขนส่งทางรางออกใบรับรอง(Certificate) ผู้ขับรถไฟหรือรถไฟฟ้าที่มีการให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกใบอนุญาตขับรถไฟ/รถไฟฟ้า (License) ในระยะแรกก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง .. …. มีผลบังคับใช้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับใบรับรองพนักงานขับรถไฟตามหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตพนักงานขับรถ รวมถึงแนวทางในการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับความต้องการพนักงานขับรถไฟที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโครงการรถไฟทางคู่แล้วเสร็จ

พร้อมทั้งมีการจัดหารถจักรและล้อเลื่อนเพิ่มเติมมาให้บริการ ส่งผลให้มีจำนวนขบวนรถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายรัฐบาลและนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งการออกใบอนุญาตขับรถไฟนี้ จะทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการ และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางรางมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งด้วยระบบขนส่งทางรางเพิ่มมากยิ่งขึ้น