ผ่านฉลุย! ‘เจ้าหนี้การบินไทย’ โหวต ‘เห็นชอบ’ แผนฟื้นฟูกิจการ เร่งรวมข้อมูลส่ง ‘ศาลล้มละลายกลาง’ เคาะไฟเขียวภายใน 28 พ.ค.นี้

“เจ้าหนี้การบินไทย” โหวต “เห็นชอบ” แผนฟื้นฟูกิจการ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ 5 คน ติดตามการทำงานของผู้บริหารแผนฯ ด้าน “กรมบังคับคดี” เร่งรวมข้อมูลส่ง “ศาลล้มละลายกลาง” เคาะไฟเขียวภายใน 28 พ.ค.นี้

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ตามที่วันนี้ (19 พ.ค. 2564) เวลา 09.30 น. เจ้าพนักงานพิทัพษ์ทรัพย์มีกำหนดนัดประชุมเจ้าหนี้การบินไทย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หลังจากเลื่อนมาแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 .. 2564 ที่ผ่านมา เจ้าหนี้ที่เข้าประชุมจำนวน 20 ราย ซึ่งมีจำนวนหนี้ตามมาตรา 90/47 แห่ง ... ล้มละลาย .. 2483 ได้ขอเลื่อนการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนออกไป โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการประชุมเจ้าหนี้ออกไปตามคำขอของเจ้าหนี้ดังกล่าว

ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้นั้น เจ้าหนี้ “เห็นชอบ” แผนฟื้นฟูกิจการที่การบินไทยเสนอเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งยังได้มีการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของเจ้าหนี้ และการแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ เพื่อมาติดตามการทำงานของผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ กรมบังคับคดีจะรวมรวมแผนฟื้นฟูกิจการไปยังศาลล้มละลายกลาง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ 28 พ.ค. 2564

ขณะเดียวกัน ในการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในวันนี้ เจ้าหนี้ที่มีสิทธิออกเสียงเกือบทั้งหมดเข้าร่วมประชุม โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ประมาณ 140,000 ล้านบาท ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติตามมาตรา 90/46 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย .. 2483 โดยมีเจ้าหนี้ที่มีจำนวนหนี้รวมกัน 91.56% ของจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและร่วมออกเสียง ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการที่ผู้ทำแผนได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2564 และตามคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการจำนวน 3 ฉบับ ที่เสนอโดยผู้ทำแผนและเจ้าหนี้อีก 2 ราย กล่าวคือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด

รายงานข่าวจากการบินไทย ระบุอีกว่า สำหรับคณะกรรมการเจ้าหนี้ เพื่อมาติดตามการทำงานของผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ มีการแต่งตั้ง 5 คน ประกอบด้วย

  1. นายปิยะสวัสดิ์ อัมระนันทน์
  2. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
  3. นายพรชัย ฐีระเวช
  4. นายไกรสร บารมีอวยชัย
  5. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ การบินไทยได้ออกมาระบุว่า การจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ โดยตลอดระยะเวลาของการจัดทำแผนกว่า 6 เดือนที่ผ่านมานั้น ผู้ทำแผนและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมหารือกับเจ้าหนี้ทุกกลุ่ม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯมาโดยตลอด

และได้ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 มี.. 2564 ที่ผ่านมา ตามกำหนดระยะเวลาตามกฏหมาย โดยผู้ทำแผนได้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะเสนอแผนฟื้นฟูกิจการที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามความเหมาะสม ซึ่งผลตอบแทนที่เจ้าหนี้ในแต่ละกลุ่มจะได้รับเมื่อการฟื้นฟูกิจการประสบความสำเร็จนั้นดีกว่ากรณีบริษัท การบินไทยฯล้มละลายอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ผู้ทำแผนของบริษัทฯ มีความตั้งใจและขอให้เจ้าหนี้เชื่อมั่นว่า เจ้าหนี้ทุกรายจะได้รับการชำระหนี้อย่างเป็นธรรมภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้จัดเตรียมมาเป็นอย่างดี โดยการบินไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้ในขั้นตอนการลงมติเกี่ยวกับแผนซึ่งเป็นขั้นตอนอันสำคัญยิ่ง เพื่อให้การดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการสามารถเดินต่อไปได้ และจะสามารถกลับมาเป็นองค์กรที่แข่งขันได้ สามารถสร้างความภูมิใจแก่ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสายการบินแห่งชาติ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป