‘การบินไทย’ เผย พนง. เข้าร่วมกระบวนการกลั่นกรองสู่ ‘โครงสร้างองค์กรใหม่’ 97% เดินตามแผนฟื้นฟู ช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วกว่า 3 หมื่นล้าน

การบินไทย” เผย “พนักงาน” มั่นใจแผนฟื้นฟูกิจการฯ พร้อมเข้าร่วมกระบวนการกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่แล้ว 97% เดินหน้าตามแผน ลั่น! ช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วกว่า 3 หมื่นล้าน

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 .. 2564 ที่ผ่านมานั้น ถือเป็นการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จ โดยมีตำแหน่งงานและสายบังคับบัญชาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดธุรกิจการบินได้ นำไปสู่ความสำเร็จในการฟื้นฟูกิจการ จากเดิมที่บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานในประเทศไทยก่อนเข้ากระบวนการกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่2564 เมื่อวันที่ 15 เม.. 2564 จำนวน 17,078 คน โดยมีพนักงานแสดงความจำนงเข้ากระบวนการกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Seperation Plan – MSP) รวมคิดเป็น97%

ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อแผนฟื้นฟูกิจการฯ และผู้ทำแผนฯ ขณะที่พนักงานที่ไม่ประสงค์เข้ากระบวนการกลั่นกรอง ซึ่งรวมพนักงานที่จะเกษียณอายุใน .. 2564 จำนวน 510 คน หรือคิดเป็น 3% ของจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการของบริษัทฯ

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน อีกทั้ง เพื่อให้แผนฟื้นฟูกิจการได้รับการยอมรับจากเจ้าหนี้และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ซึ่งพนักงานการบินไทยทุกคนมีความมุ่งมั่นพร้อมให้ความร่วมมือในการร่วมขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์ที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนดไว้นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลดค่าใช้จ่ายไปแล้วกว่า 30,000 ล้านบาท รวมทั้งเจรจาปรับลดค่าใช้จ่ายในทุกๆ ด้าน

รายงานข่าวจากการบินไทย ระบุอีดว่า ตลอดระยะเวลาของการจัดทำแผนกว่า 6 เดือนที่ผ่านมานั้น ผู้ทำแผนฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับเจ้าหนี้ทุกกลุ่ม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ มาโดยตลอด ซึ่งเจ้าหนี้จะสามารถใช้สิทธิในการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการการเสนอผู้บริหารแผนฯ และการพิจารณาลงมติเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการ ในการประชุมเจ้าหนี้

สำหรับการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้ บริษัท การบินไทยฯ โดยคณะผู้ทำแผน และพนักงานที่เข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองเข้าสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ซึ่งเป็นพนักงานส่วนใหญ่ มีความมั่นใจในแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้นำเสนอ และมีความพร้อมในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปฎิรูปองค์กรในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อให้การบินไทยกลับมาเป็นองค์กรที่แข่งขันได้ สามารถสร้างความภูมิใจแก่ประเทศไทยและคนไทยได้ ในฐานะที่เป็นสายการบินแห่งชาติที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศต่อไป