วันนี้! ‘ศักดิ์สยาม’ นัดถกตามงาน ‘พ.ร.บ.ขนส่งทางรางฯ-สถาบันรางฯ’ พร้อมเปิดไทม์ไลน์ ‘คลอดแน่ปีนี้’

จับตา! “ศักดิ์สยามนั่งหัวโต๊ะ เร่งคลอด...ขนส่งทางรางคาดชง ครม.ไฟเขียว มิ..นี้ มีผลบังคับใช้ภายใน .. 64 พร้อมเดินหน้าตั้งไข่สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางตั้งธงลุยเต็มรูปแบบ ..-..นี้ วางเป้าเร่งด่วนวิจัยชิ้นส่วนผลิตรถไฟในประเทศวิจัยสร้างรถไฟ EV” พร้อมรองรับถ่ายทอดเทคโนโลยีไฮสปีด 2 เส้นทาง

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า วันนี้ (19 .. 2564) เวลา 15.30 . นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีกำหนดการเป็นประธานการประชุมผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom เพื่อติดตามเรื่องเร่งด่วน เรื่องความก้าวหน้าการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติ (...) การขนส่งทางราง .. … และการจัดตั้งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีระบบรางฯ โดยมีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดข้อมูล ทั้งนี้ ในส่วนของร่าง...การขนส่งทางราง .. …. นั้น ในขณะนี้อยู่ระหว่างการการนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาลงนาม ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติหลักการต่อไป

สำหรับกรอบระยะเวลาในการดำเนินการนั้น คาดว่า จะสามารถนำเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการได้ภายใน มิ.. 2564 ก่อนที่จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะตรวจพิจารณาร่าง ... และสรุปผลการตรวจพิจารณาพร้อมทั้งให้หน่วยงานแจ้งยืนยัน ก่อนส่งไปยัง ครม. พิจารณาเห็นชอบร่าง ... ภายใน .. 2564 จากนั้น จะส่งร่าง ... ไปยังรัฐสภา (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจารณา 3 วาระ และสมาชิกวุฒิสภา พิจารณา 3 วาระ) ในช่วง..-.. 2564 และคาดว่า จะประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ภายใน .. 2564

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุอีกว่า ก่อนหน้านี้ ขร.ได้นำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว กลับมาพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงคมนาคมปี 2560-2564 และให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มเติมร่างบทบัญญัติ เช่น การจัดสรรความจุ, ตารางเวลาเดินรถและเส้นทาง, การสอบสวนอุบัติเหตุ และการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง เป็นต้น และดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขณะที่ สาระสำคัญของ ร่าง ...การขนส่งทางราง .. …. นั้น มีสาระสำคัญเกี่ยวกับภารกิจของกรมการขนส่งทางรางในการกำกับดูแล เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เชื่อมต่อกับการขนส่งระบบอื่น และประเทศเพื่อนบ้านการกำกับดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัย การบำรุงทาง และการประกอบกิจการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัยภัยในการเดินทาง

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุอีกว่า ในการประชุมครั้งดังกล่าวในวันนี้นั้น นายศักดิ์สยาม จะติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ซึ่งในขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา (...) จัดตั้งสถาบันฯ เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างสำนักเลขาธิการ ครม. ดำเนินการในการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยคาดว่าร่าง ... จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา และดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบในช่วง ..-.. 2564

สำหรับ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางนั้น มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง พัฒนาบุคลากรด้านระบบราง และจัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบราง โดยมีเป้าหมายเร่งด่วน (2564-2566) คือ การวิจัยชิ้นส่วนในระบบราง เพื่อให้สามารถผลิตรถไฟในประเทศ (Local Content) ได้ตามนโยบาย Thai First รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างรถไฟระบบไฟฟ้า (EV) มาใช้ในประเทศไทย พร้อมกับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีน และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน