‘สหภาพการบินไทยฯ’ ออกแถลงการณ์พร้อมเปิด 2 เหตุผล ค้าน ‘ชาญศิลป์’ เป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูการบินไทย ลั่นอาจขัดต่อ กม.

สหภาพการบินไทยฯออกแถลงการณ์คัดค้านชาญศิลป์รักษาการ DD การบินไทย เป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูฯชู 2 เหตุผลพนง.ไม่ได้รับความเป็นธรรมปรับโครงสร้างองค์กรไม่ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูลั่น! อาจขัดต่อ กม.

รายงานข่าวจากสหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ ระบุว่า วันนี้ (16 .. 2564) นายนายศิริพงศ์ ศุกระกาญจนาโชคประธานสหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ ได้ออกแถลงการณ์สหภาพแรงงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ (สร.กบท.สพ.) เรื่อง ขอแสดงจุดยืนเห็นด้วยในการเสนอผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยเจ้าหนี้ และคัดค้านนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) การบินไทย เป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ

ทั้งนี้ สหภาพแรงงานการบินไทยฯ เป็นองค์กรแรงงานตามกฎหมายที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์.. 2518 ได้ติดตามความเคลื่อนไหวการโหวตรับรองแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ที่คณะผู้ทำแผน ได้นำเสนอแผนฟื้นฟูกิจการ (แผนลูกหนี้) ต่อเข้าพนักงานพิทักษัทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 มี.. 2564 และแผนฟื้นฟูกิจการฉบับขอปรับแก้ไดยเจ้าหนี้ ที่ได้เสนอต่อเจ้าพนักงานพิทักษัทรัพย์ วันที่ 7 .. 2564 ขอแสดงจุดยืนเห็นด้วยในการเสนอผู้บริหาร แผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ โดยเจ้าหนี้ ในการโหวตรับรองแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ในวันที่ 19 .. 2564 นี้

แต่เนื่องจากปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์บางฉบับ ที่อ้างถึงแหล่งข่าวว่า ผู้บริหารบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เดินสายล็อบบี้เจ้าหนี้หุ้นกู้สหกรณ์ เพื่อเสนอชื่อให้นายชาญศิลป์ เป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ นั้น สหภาพแรงงานการบินไทยฯ ขอแสดงจุดยืนคัดค้านนายชาญศิลป์ เป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ด้วย 2 เหตุผล ดังนี้

1.พนักงานการบินไทย และสมาชิกสหภาพแรงงานการบินไทยฯ ได้ทำหนังสือร้องเรียนมาเป็นจำนวนมากว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร ลดจำนวนพนักงาน และเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างของพนักงาน รวมทั้งกระบวนการกลั่นกรองพนักงานเข้าสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ 2564 (Rclaunch 1-3) มีการเลือกปฏิบัติในลักษณะของระบบอุปถัมภ์ โดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์ และความชำนาญงานของพนักงานในสายงานนั้นๆ ซึ่งก่อให้เกิดการแบ่งแยกแตกความสามัคคีในหมู่พนักงานอย่างรุนแรง ส่งผลให้พนักงานไม่มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

2.หลังจากศาลส้มละลายกลางมีคำสั่งแต่งตั้งนายชาญศิลป์ เป็นหนึ่งในคณะผู้ทำแผน ตั้งแต่วันที่ 14 .. 2563 คณะผู้ทำแผนได้มอบหมายให้นายชาญศิลป์ ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล (DB) ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบบริหารงานบุคคล (HR) อีกหนึ่งตำแหน่ง โดยนายชาญศิลป์ไม่ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ของคณะผู้ทำแผนที่เสนอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 มี.. 2564

โดยได้นำแผนที่มีส่วนในการจัดทำร่วมกับคณะผู้ทำแผน มาเร่งดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร ลดจำนวนพนักงานและเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างของพนักงาน โดยที่แผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ยังไม่ผ่าน การพิจารณาและรับการโหวตรับรองโดยเจ้าหนี้ และยังไม่มีคำสั่งศาลในการอนุมัติแผน รวมไปถึงยังไม่มีคำสั่งศาล แต่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ จึงเป็นการดำเนินการที่อาจขัดกับพระราชบัญญัติล้มละลาย .. 2483 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ .. 2518 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน .. 2546

ทั้งนี้ จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น สหภาพแรงงานการบินไทยฯ จึงไม่อาจไว้วางใจให้นายชาญศิลป์ เป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ แต่เคารพการตัดสินใจในการเสนอผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ของเจ้าหนี้ และมีความยินดีที่จะร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนองค์กรตามแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการ พลิกฟื้นกลับมามีกำไร และเป็นสายการบินแห่งชาติให้คนไทยได้ภูมิใจอีกครั้ง