‘ศักดิ์สยาม’ สั่ง กพท. หารือ ‘สธ.-แอร์ไลน์-สนามบิน’ หามาตรการเตรียมความพร้อมเปิดประเทศ พ.ย.นี้

ศักดิ์สยามนั่งหัวโต๊ะประชุม กบร. สั่ง กพท. เร่งหารือร่วมกับ  “สธ.-สายการบินหน่วยงานกำกับดูแลสนามบิน” กำหนดมาตรการเข้าออกประเทศ เตรียมความพร้อมเปิดประเทศ ..นี้ พร้อมเทียบมาตรการประเทศอื่น

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกรรมการการบินพลเรือน(กบร.) ครั้งที่ 5/2564 วันนี้ (13 .. 2564) ว่า ตนได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข ผู้ประกอบการสายการบิน และผู้ดำเนินการสนามบินสาธารณะอาทิ กรมท่าอากาศยาน (ทย.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการกำหนดมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาลในไตรมาส 4/2564 หรือ .. 2564 โดยให้เทียบเคียงการกำหนดมาตรการดังกล่าวกับประเทศอื่นๆ ด้วย 

นอกจากนี้ กบร. ยังได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในการแก้ไขข้อบกพร่องและแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตามโครงการขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการตรวจสอบการกำกับดูแลความปลอดภัยสากล (USOAP) และโครงการตรวจสอบการกำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยสากล (USAP) และการตรวจสอบตามโครงการการประเมินความปลอดภัยการบินระหว่างประเทศ (IASA) ขององค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA)  

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ที่ประชุม กบร. เห็นชอบร่างข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ .. ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทำงานทางอากาศ แก้ไขเพิ่มเติม (แก้ไขข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 97 เกี่ยวกับอายุอากาศยาน) ก่อนกพท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กบร. นำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือนลงนามต่อไป

อีกทั้ง ยังเห็นชอบให้แก้ไขเงื่อนไขเกี่ยวกับแบบ จำนวน และอายุอากาศยานที่จัดหามาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ(เงื่อนไขข้อ 7) ในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนแบบมาตรฐาน ที่ กบร. มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 มี.. 2564 ทั้ง 3 ประเภท

ได้แก่ ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบประจำมีกำหนด ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบไม่ประจำ และประเภทการทำงานทางอากาศก่อนการออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนซึ่งได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทุกรายต่อไป