‘ศักดิ์สยาม’ สั่งเร่งเปิดหวูด นำ ‘รถไฟ EV’ วิ่งในไทยก่อนปี 68 แนะจับมือ ‘เอกชน-สถาบันการศึกษา’ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ศักดิ์สยามสั่งกรมรางฯเร่งแผนงานนำรถไฟ EV ต้นแบบวิ่งในเส้นทางก่อนปี 68 พร้อมมอบการรถไฟฯจัดทำไทม์ไลน์ให้ชัดเจน ผนึกเอกชนสถาบันการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเรื่อง การผลักดันการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการขนส่งสาธารณะ กรณีรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (EV on Train) วันนี้(3 .. 2564) ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM ว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุม เพื่อดำเนินการติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่เร่งรัดการผลักดันการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการขนส่งสาธารณะ กรณีรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (EV on Train)

ทั้งนี้ ตนได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติม 2 ข้อ คือ 1.ให้กรมการขนส่งทางราง (ขร.) พิจารณาเร่งรัดแผนงานการนำรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ามาใช้ในประเทศไทยให้เร็วขึ้น จากแผนเดิมปี 2568 และ 2.ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) จัดทำแผนการดำเนินงาน (Timeline) นำรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า EV on Train มาใช้ในประเทศไทยโดยร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป โดยข้อสั่งการทั้ง 2 ข้อดังกล่าวนั้นสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จะสรุป และรายงานให้ที่ประชุมรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

*** ไทม์ไลน์ใช้รถไฟ EV ในไทย ***

สำหรับ กรอบเวลาขั้นตอนการนำรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ามาใช้ในประเทศไทยที่ ขร. ได้นำเสนอมานั้น จะเริ่มดำเนินการขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของ ขร. ร่วมกับ รฟท. และสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโนโลยีระบบราง(สทร.) โดยเริ่มดำเนินการในปี 2564 เพื่อศึกษาความคุ้มค่าและรูปแบบของรถไฟ EV ที่เหมาะสม จากนั้นในปี 2565 จะออกแบบรถไฟ EV ที่เหมาะสมกับประเทศไทย และเตรียมการจัดสร้างรถไฟ EV ต้นแบบในปี 2566 ก่อนจะดำเนินการจัดสร้างรถไฟ EV ต้นแบบในปี 2567 และนำรถไฟ EV ต้นแบบทดสอบวิ่งในเส้นทางในปี 2568