‘การบินไทย’ ยืนยันการแต่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูฯ ลั่น! พร้อมกลับมาบินเต็มรูปแบบ หลัง ‘เจ้าหนี้-ศาล’ เห็นชอบแผนฯ พ่วงโควิดคลี่คลาย

การบินไทยยืนยันการแต่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูฯ ระบุเป็นอำนาจพิจารณาของเจ้าหนี้ เผยผู้จัดทำแผน เสนออย่างรอบคอบรัดกุม ภายใต้กรอบ กม.ทุกประการ ลั่น! พร้อมกลับมาบินเต็มรูปแบบ หลังเจ้าหนี้ศาลให้ความเห็นชอบแผนฯ พ่วงสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ตามที่ผู้ทำแผนของบริษัทฯ ได้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการแล้วเสร็จ และได้ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 มี.. 2564 ที่ผ่านมา ตามกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย โดยในเบื้องต้น คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ เสนอให้นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และนายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล เป็นผู้บริหารแผนที่จะบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนต่อไป

ในลำดับถัดไป เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดให้มีการประชุมเจ้าหนี้ ในวันที่ 12 .. 2564 ซึ่งหากจะมีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมผู้บริหารแผน ก็จะต้องทำตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยการเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการก่อนการประชุมเจ้าหนี้ ซึ่งการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม และการลงมติพิจารณาเป็นอำนาจของเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิลงมติในกระบวนการฟื้นฟูกิจการเท่านั้น บุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่เจ้าหนี้ ไม่มีอำนาจขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ หรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมผู้บริหารแผน ซึ่งไม่สอดคล้องกับกระบวนการตามกฎหมายฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้ ผู้ทำแผนได้เสนอแผนฟื้นฟูกิจการอย่างรอบคอบรัดกุมภายใต้กรอบกฎหมายทุกประการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเจ้าหนี้ทั้งหลาย และประโยชน์สูงสุดในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ภายหลังจากแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้และศาล รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลายลง บริษัท การบินไทยฯ พร้อมที่จะกลับมาให้บริการด้านการบินอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป