‘ศักดิ์สยาม’ จี้หน่วยงานคมนาคม เร่งเบิกจ่ายงบปี 64 วงเงิน 2.27 แสนล้าน ครบ 100% ภายใน ส.ค.นี้

ศักดิ์สยามนั่งหัวโต๊ะ ประชุม Zoom หน่วยงานในสังกัดคมนาคม เร่งเบิกจ่ายงบปี 64 วงเงิน 2.27 แสนล้าน ตามเป้ารัฐบาล 100% ภายใน ..นี้ เผยยอด 1 ..63-16 เม.. 64 เบิกจ่ายแล้ว 7.3 หมื่นล้าน ด้านงบรายจ่ายลงทุน เบิกแล้ว5.4 หมื่นล้าน พร้อมบี้ลงนามสัญญาครบ 9,858 รายการ ภายใน ..-มิ..นี้ ดันยอดเบิกจ่ายเพิ่มสูงขึ้น ระบุรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ เดินหน้าตามเป้า

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม วันนี้ (23 เม.. 2564) ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน การลงนามในสัญญา เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี2564 ของหน่วยงานในสังกัดให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ ตนได้รับทราบผลการเบิกจ่าย และได้สั่งการให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เร่งรัดการลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการโดยเร็ว และเร่งรัด การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ 100% ในเดือน .. 2564 และในส่วนของงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ขอให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดด้วย

สำหรับรายละเอียดผลการเบิกจ่ายนั้น นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี2564 (8 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ) ในภาพรวม จำนวน 227,894.50 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน ตั้งแต่ วันที่ 1 .. 2563-30 เม.. 2564) จำนวน 95,659.62 ล้านบาท ซึ่ง วันที่ 16 เม.. 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 73,031.86 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32.05% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน จำนวน 188,400.81 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 54,690.54 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29.03% ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

ขณะที่ การลงนามในสัญญารายจ่ายลงทุน กระทรวงคมนาคมมีรายการที่จะต้องลงนามในสัญญา จำนวน 9,858 รายการ วงเงินรวม 98,560.38 ล้านบาท (รายการรายจ่ายลงทุนปีเดียว รายการลงทุนผูกพัน รายการใหม่ และรายการรายจ่ายลงทุนท่ีมีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท) ซึ่ง วันที่ 16 เม.. 2564 ลงนามในสัญญาแล้ว 9,613 รายการ วงเงิน82,990.54 ล้านบาท หรือคิดเป็น 84.20% ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร) ทั้งนี้ ในส่วนที่เหลือจะทยอยการลงนามในสัญญาภายใน ..-มิ.. 2564 ให้ครบทุกรายการ จะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของกระทรวงคมนาคมในแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ปี 2564 (10 รัฐวิสาหกิจ) วงเงินรวม 104,462.27 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 .. 2563-31 มี.. 2564 จานวน 38,965.51 ล้านบาท ซึ่ง วันที่ 31 มี.. 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 36,647.08 ล้านบาท หรือคิดเป็น 35.08% ของวงเงินงบประมาณท้ังปี) โดยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้