ทช. ผุดเส้นทางท่องเที่ยว ‘ไทยแลนด์ ริเวียร์ร่า’ ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี ระยะทางไม่น้อยกว่า 250 กม. ระบุพิกัดเส้นทาง ‘เขาย้อย-ปราณบุรี’

ทางหลวงชนบทผุดเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ “ไทยแลนด์ ริเวียร์ร่า” ด้านตะวันตก ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี ระยะทางไม่น้อยกว่า 250 กม. แจ้งพิกัดเส้นทางเขาย้อยปราณบุรีหนุนการท่องเที่ยว .เพชรบุรีประจวบฯ เดินหน้ารับฟังความเห็น ปชช. 4 ครั้ง ก่อนสรุปประกอบการดำเนินโครงการ

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.มีแผนที่จะเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายสายทางในพื้นที่ .เพชรบุรี และ .ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (ไทยแลนด์ ริเวียร์ร่า) ด้านตะวันตก ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี เป็นการยกระดับถนนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนในพื้นที่ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นเส้นทางเลี่ยงถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) ซึ่งมีปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลได้อีกทางหนึ่ง โดยการดำเนินงานนี้ อยู่ภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด

ทั้งนี้ ทช.จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (ไทยแลนด์ ริเวียร์ร่า) ด้านตะวันตก (ตะนาวศรี) โดยมีภารกิจหลัก ได้แก่ การสำรวจออกแบบรายละเอียด เส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (ไทยแลนด์ ริเวียร์ร่า) ด้านตะวันตก ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี ระยะทางไม่น้อยกว่า 250 กิโลเมตร (กม.) และจัดทำเอกสารประกวดราคา การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยเส้นทางดังกล่าว จะมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณ .เขาย้อย .เพชรบุรี และมีจุดสิ้นสุดอยู่ที่บริเวณ .ปราณบุรี .ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย
  1. แนวเส้นทางหลัก เพื่อเชื่อมต่อแนวเส้นทางการท่องเที่ยว
  2. แนวเส้นทางที่แยกออกไปยังแหล่งท่องเที่ยว
  3. แนวเส้นทางที่แยกออกจากแนวเส้นทางหลัก เพื่อให้สามารถเชื่อมกับถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4)

นายปฐม กล่าวต่ออีกว่า ล่าสุด ทช. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (ไทยแลนด์ ริเวียร์ร่า) ด้านตะวันตก (ตะนาวศรี) เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง และขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปประกอบแผนการดำเนินงานในอนาคต สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการยกระดับและเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายสายทางในพื้นที่ .เพชรบุรี และ .ประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทช.ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) ไปแล้ว โดยได้เชิญกลุ่มเป้าหมายประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ แบ่งเป็น .เพชรบุรี 6 อำเภอ (หนองหญ้าปล้อง ท่ายางชะอำ เขาย้อย บ้านลาด แก่งกระจาน) และใน .ประจวบคีรีขันธ์ 2 อำเภอ (หัวหิน ปราณบุรี) ซึ่งได้อธิบายถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษา ขอบเขตการศึกษา แนวคิดการออกแบบเบื้องต้น ตลอดจนแผนดำเนินการ พร้อมกับเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนะนำและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว

นอกจากนี้ ทช. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อย) จำนวน10 เวที ในพื้นที่ .เพชรบุรี และ .ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 830 คน เพื่อนำเสนอรายละเอียดของแนวสายทาง รูปแบบ แนวคิดในการพัฒนาโครงการ รวมทั้งการศึกษาและการเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

สำหรับแนวคิดการออกแบบเบื้องต้นทั้งหมดอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับประชาชน รวมทั้งบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากได้ข้อสรุปจะได้รายงานให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ หลังจากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการดำเนินงานของโครงการและจะจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 3 (กลุ่มย่อย) จำนวน 10 เวที และครั้งที่ 4 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) ต่อไป