ยินดีกับผู้ชนะ! ‘การบินไทย’ ประกาศผล ‘เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์’ ชนะประมูล ‘ศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่’ มูลค่า 1,810 ล้าน

การบินไทยประกาศผลเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ชนะการประมูลคัดเลือกผู้ซื้อศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่เนื้อที่ 19 ไร่เคาะราคา 1,810 ล้าน เปิดไทม์ไลน์วางเงินมัดจำ 10% ภายใน 15 วัน ระบุ เงินที่ขายได้ นำไปใช้ในธุรกิจการบิน สร้างรายได้ในอนาคต

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้การบินไทยดำเนินการขายทรัพย์สิน ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ซึ่งประกอบด้วย ที่ดิน พร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่รวมสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนควบของที่ดินและอาคาร และสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในลักษณะและสภาพปัจจุบัน (as is-where is) กล่าวคือ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เรียกร้องให้บริษัทฯ ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างใดบนที่ดินนั้น

ทั้งนี้ การบินไทยดำเนินการขายโดยวิธียื่นซองเสนอราคา และให้ผู้สนใจเข้ายื่นซองเสนอราคาเมื่อวันที่ 1 เม.. 2564 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ยื่นซองเสนอราคาหลายราย และการบินไทยได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผ่านกระบวนการที่กำหนดไว้ใน TOR มีคณะกรรมการกำกับดูแลการขาย และผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอน อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาก่อน

จากนั้น จึงเปิดซองเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเท่านั้น เพื่อแจ้งเฉพาะราคาเสนอซื้อสูงสูดให้ทุกรายทราบ และสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดเผยรายชื่อของผู้เสนอราคา ต่อมาการบินไทยได้เปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาพิจารณาปรับราคาเสนอซื้ออีกครั้ง แล้วกลับมายื่นเสนอราคาเป็นครั้งสุดท้าย ในวันที่ 9 เม.. 2564 และเจรจาราคาเสนอซื้อกับผู้เสนอราคาทุกราย และเมื่อผู้เสนอราคาทุกรายยืนยันราคาเสนอซื้อเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว การบินไทยจึงได้เจรจาราคาเสนอซื้อและเงื่อนไขอื่นๆ กับผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ในราคาการประมูล 1,810 ล้านบาท โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมวางเงินมัดจำ 10% ของราคาที่ตกลงซื้อขาย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่การบินไทยประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนหรือในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ รวมถึงภาษี หัก ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะค่าอากรและค่าธรรมเนียม หรือภาระอื่นๆ ด้วย (หากมี)

สำหรับอาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 425 แขวงตลาดบางเขน (ดอนเมือง) เขตบางเขน กรุงเทพมหานครรวมเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา โดยเป็นทรัพย์สินรายการหนึ่งที่ได้ขายตามคำสั่งอนุญาตของศาลล้มละลายในคดีฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ซึ่งเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจการบิน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่การบินไทยต่อไปในอนาคต