พพ.เยี่ยมชม smart factory ต้นแบบอนุรักษ์พลังงานจาก ซีพีแรมฯ

บ.ซีพีแรมฯ ชลบุรี เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร พพ. เยี่ยมชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็ง ต้นแบบการอนุรักษ์พลังงาน ควบคุมกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม แบบ Smart factory ชี้วัดผลสำเร็จหลังคว้ารางวัลดีเด่น ประเภทโรงงานควบคุม ด้านอนุรักษ์พลังงาน ในเวที Thailand Energy Awards 2018

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่าวันนี้ (19 ธันวาคม 2561) ได้นำผู้บริหารกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชนเข้าศึกษาดูงานภายในโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็งพร้อมรับประทาน ของ บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด หรือ ซีพีแรม (C.P. Retailing and Marketing Co., Ltd. – CPRAM) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่ม ซีพีออลล์ (ชลบุรี) ซึ่งเป็นหนึ่งโรงงานต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลอนุรักษ์พลังงานในระดับประเทศ เนื่องจากบริษัทมีแผนการบริหารจัดการพลังงานที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งการลดต้นทุนพลังงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบริหารจัดการในด้านต่างๆตามแนวทางการพัฒนาเป็น Smart Factory ที่มีการควบคุมกระบวนการผลิต ทั้งในด้านการบริหารจัดการพลังงาน การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ ส่งผลให้ในช่วงปี2558-2561 สามารถลดการใช้พลังงานได้กว่า ร้อยละ 11.43 คิดเป็นมูลค่า รวม 7 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีผลตอบแทนด้านการลงทุน (IRR) ร้อยละ 10

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการด้นพลังงานของโรงงานบริษัทซีพีแรมฯ ได้ให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการผลิตที่จะต้องลดต้นทุนด้านพลังงาน เนื่องจากเป็นต้นทุนที่สำคัญ บริษัทจึงได้มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านพลังงานที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการผลิต และการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น การติดตั้งระบบควบคุมการเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสีย การติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนพลังความร้อน กับเครื่องผลิตไอน้ำ เพื่อลดการใช้พลังงานตั้งต้น โดยการเอาพลังงานที่เหลือจากในกระบวนการผลิต นำกลับมาใช้ประโยชน์ การปรับปรุงกระบวนการหล่อเย็น เพื่อผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็งและแช่เย็น เป็นต้น

คุณทิวากร จงมีความสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มซีพีออลล์ กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาโรงงานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาสายการผลิตครบวงจร รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการโดยรวมภายในโรงงาน และนอกจากนี้ยังต้อง มีการพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับกับการนำเข้าเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามา เนื่องจาก บริษัทเป็นผู้ผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่จำเป็นต้องคำนึงถึงมาตรฐาน และความปลอดภัยของผู้บริโภค

โดยปัจจุบันบริษัทได้ยกระดับมาตรฐานของกระบวนการผลิตและมีขีดความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่บุคคลภายนอก ผ่านศูนย์นวัตกรรมอาหารขององค์กรเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ที่จะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านนวัตกรรมอาหารที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยโรงงานแห่งนี้ปัจจุบันมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ อาหารพร้อมรับประทาน และกลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ อาทิ ขนมจีบ ซาลาเปา รวมกำลังการผลิตประมาณ 1,692 ตันต่อเดือนต่อตัน และได้รับรางวัลดีเด่น จากงาน Thailand Energy Awards 2018 ประเภทโรงงานควบคุม ด้านอนุรักษ์พลังงาน จาก พพ.นับเป็นความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพโรงงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และในปี 2562 บริษัทยังมีแผนที่จะเข้าร่วมประกวดบนเวทีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง